?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

RESTORASYON

RESTORASYON
(Okulumuzda yap?lan Restorasyon çal??malar?n? görmek için t?klay?n?z.)

Tan?m?: Restorasyon, ah?ap oyma, eskitme, ah?ap sütun ve duvarlar, ah?ap tavan ve duvarlar, dekupe oyma, horasan harc? ve malakâri, kâgir eserlerin bak?m ve onar?m?, kâgir yüzey temizleme, ta? oyma, ah?ap ve duvar, bezeme restorasyonu, çini restorasyonu, varak sanat?, fresko, sedef kakma, kündekari, cam boyama, vitray restorasyonu, rölöve restorasyon proje çizimleri yapma ve proje çizimleri konusunda yeterlikleri kazand?rmaya yönelik e?itim ve ö?retim verilen dald?r.

Amac?: ?n?aat teknolojisi alan?nda restorasyon mesle?inin yeterliklerine sahip meslek elemanlar? yeti?tirmek amaçlanmaktad?r.

Mesle?inde ba?ar?l? olmak isteyen bir yap? yal?t?mc?s?n?n meslekî geli?imine ili?kin etkinliklere kat?lmas? gerekir.

Meslek Elemanlar?nda Aranan Özellikler
Restorasyon dal?ndan mezun olan olacak ö?reci;
• ?? ahlâk?na sahip,

• Beden ve ak?l sa?l??? yerinde,
• Rutin i?leri yapmaktan s?k?lmayan,

• Yükseklik korkusu olmayan,
• Elleriyle ve gözlerini uyumlu bir ?ekilde kullanabilen,

• ?ekiller aras?ndaki ili?kileri alg?layabilen,
• Sab?rl? ve dikkatli,

• Sorumluluk sahibi,
• Dürüst ve güvenilir,

• Temel matematik, fizik, kimya ve yerbilimi bilgisine sahip,
• Ekip çal??mas?na yatk?n ki?iler olmal?d?r.

E?itim ve Kariyer ?mkânlar?

Meslekle ilgili lise düzeyinde e?itim Anadolu meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinde verilmektedir. Ayr?ca, 2005–2006 e?itim ö?retim y?l?ndan itibaren meslek liselerinin yap?/in?aat program?nda da meslekî e?itime ba?lanm??lard?r.

Meslek yüksek okullar?n?n in?aat, harita ve kadastro, yap? ressaml???, restorasyon bölümlerine s?navs?z geçebilirler. Ön lisans programlar?n? ba?ar? ile bitirenler ÖSYM taraf?ndan aç?lan Dikey Geçi? S?nav?’nda ba?ar?l? olduklar? takdirde in?aat mühendisli?i, jeoloji mühendisli?i, mimarl?k lisans programlar?na dikey geçi? yapabilirler.

Çal??ma Ortam? ve Ko?ullar?

Restorasyon i?inde çal??anlar genellikle aç?k veya kapal? alanlarda çal???rlar. Meslek elemanlar? görevlerini yaparken di?er çal??anlarla etkile?imde bulunmak durumundad?r.

?li?kili Meslekler

Yap? ressaml???, in?aat mühendisli?i, jeoloji mühendisli?inin restorasyon ile ili?kili meslekler olarak say?labilir. Meslekî e?itimine ad? geçen alanlarda devam eden ki?iler bu meslekleri yapabilir.

?? Bulma ?mkânlar?

?nsan var oldukça bar?nma, dolay?s?yla da yap? ihtiyac? var olacakt?r. Ülkemizde in?aat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çal??acak i? gücüne olan ihtiyac? da beraberinde getirmektedir.

Restorasyon dal?ndan mezun olanlar; tarihi eserlerin restorasyonunu yapan firmalarda, özel i?letmelerde, mühendislik ve mimarl?k bürolar?nda, müteahhitlik ve mü?avirlik hizmeti veren kurulu?larda teknik ara eleman olarak çal??abilirler.

Geçmi?e olan sayg? ve tarihi miras?n korunmas? noktas?nda restore edilmesi gereken eserlerin hizmete sunulmas?, yok olmalar?n?n önlenmesi, iç ve d?? turizmin canland?r?lmas? noktas?nda bu mesle?e gönül verenlerin kendilerini yeti?tirmeleri, teknolojinin de imkanlar?n? yanlar?na alarak tarihi eserleri sonraki ku?aklara aktarmada katk?lar?n?n olaca??na ve bu sektöre canl?l?k katacaklar?na inan?yorum.

Okulumuzda yap?lan Restorasyon cal??malar?n? görmek için t?klay?n?z.

 

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?