?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

?zetle:
1. Mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun olan ??rencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri program?n devam? niteli?inde veya buna en yak?n programlar?n uyguland???, ?ncelikle kendi Mesleki ve Teknik E?itim B?lgesi (METEB) i?indeki, daha sonra da b?lgesi d???ndaki meslek y?ksekokulu ve A??k??retim ?nlisans programlar?na s?navs?z olarak yerle?tirilebilece?i h?km?n? getirmi?tir.

2. Mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylar?n kendi alanlar? d???ndaki meslek y?ksekokulu ve a??k??retim programlar? ile t?m lisans programlar?na yerle?tirilmeleri 2008-?SS?ye girerek alacaklar?  Y-?SS (Yerle?tirme Puan?) puanlar?na g?re m?mk?n olabilecektir.

2008 ??renci Se?me ve Yerle?tirme Sistemi (?SYS) web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

MESLEK? VE TEKN?K ORTA??RET?M KURUMLARINDAN MESLEK Y?KSEKOKULLARI ?LE A?IK??RET?M ?NL?SANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GE??? HAKKINDA Y?NETMEL?K

MESLEK? VE TEKN?K ORTA??RET?M KURUMLARINDAN MESLEK Y?KSEKOKULLARI ?LE A?IK??RET?M ?NL?SANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GE??? 4702 say?l? Kanunun 2.maddesi ile de?i?tirilen 2547 say?l? Kanunun 45. maddesi, mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun olan ??rencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri program?n devam? niteli?inde veya buna en yak?n programlar?n uyguland???, ?ncelikle kendi Mesleki ve Teknik E?itim B?lgesi (METEB)(Mesleki ve Teknik E?itim B?lgesi) i?indeki, daha sonra da b?lgesi d???ndaki meslek y?ksekokulu ve A??k??retim ?nlisans programlar?na s?navs?z olarak yerle?tirilebilece?i h?km?n? getirmi?tir. T?rkiye ve KKTC d???ndaki bir ?lkedeki mesleki ve teknik orta??retim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylar?n s?navs?z yerle?tirilmelerinde Milli E?itim Bakanl???nca verilecek denklik belgesinde g?sterilen alan esas al?nacakt?r. METEB, bir veya daha fazla meslek y?ksekokulu ile ??retim programlar? b?t?nl??? ve devaml?l??? i?inde ili?kilendirilmi? mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan olu?an e?itim b?lgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik e?itim b?lgesi bulunmaktad?r. Mesleki ve teknik e?itim merkezi (METEM) orta??retim mezunlar? da S?navs?z Ge?i? i?in tercih yapabilirler. S?navs?z Ge?i? yerle?tirme i?lemleri a?a??daki ?nceliklere g?re merkezi sistemle yap?l?r.

1. Mezuniyet y?l? daha b?y?k (yeni mezun) adaylara ?ncelik verilir.
2. Ayn? y?l mezun olan adaylar aras?nda ?ncelik okul t?r?ne g?re Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, ?ok eski y?llarda enstit? ad? alt?nda mezun olunan meslek lisesi s?ras?nda verilir.
3. Mezuniyet y?l? ve okul t?r? ayn? olan adaylardan ayn? METEB i?inde olanlara ?ncelik verilir.
4. Mezuniyet y?l?, okul t?r? ve METEB i?i METEB d??? bilgileri ayn? olan adaylardan OBP?si y?ksek olan adaylara ?ncelik verilir.
5. Yukar?da say?lan t?m bilgileri ayn? olan adaylardan do?um tarihi b?y?k (ya?? k???k) olana ?ncelik verilir.

Mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylar?n kendi alanlar? d???ndaki meslek y?ksekokulu ve a??k??retim programlar? ile t?m lisans programlar?na yerle?tirilmeleri 2008-?SS?ye girerek alacaklar? Y-?SS puanlar?na g?re m?mk?n olabilecektir. T?rk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar? ile di?er ?lkelerden gelecek olan mesleki ve teknik orta??retim kurumlar?ndan mezun yabanc? uyruklu adaylar, kendi alanlar?ndaki meslek y?ksekokullar? ve a??k??retim ?nlisans programlar?na, bu cumhuriyetler, akraba topluluklar? ve di?er ?lkeler ile Y?ksek??retim Kurulu aras?nda imzalanan anla?ma h?k?mlerine g?re yerle?tirileceklerdir.

?SS imthan?na girecek ??rencilerine yard?m etmek ?zere a?a??da DENEME SINAVI ile ilgili internet sitelerinden derledi?im siteler a?a??da;

http://www.egitimportali.com/oss.php

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/6023471.asp?gid=171

http://www.cebirsel.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=69&Itemid=416

http://www.teorik.net/icerik_oku.asp?icerik=639&keywords=&SessionID=776421815

http://www.teorik.net/icerik_oku.asp?icerik=638&keywords=&SessionID=776421815

http://www.teorik.net/icerik_oku.asp?icerik=637&keywords=&SessionID=776421815

http://www.teorik.net/icerik_oku.asp?icerik=634&keywords=&SessionID=776421815

http://www.gnckampus.com/forum/viewthread.php?forum_id=75&thread_id=1829

http://www.sinavonline.net/demo/demo1.asp

http://www.hayatimizsinav.net/

http://www.cografyadersi.com/Index.html

http://www.e-sinif.net/?mrt=derstv

http://www.edebiyatogretmeni.com/frmf13/oss

http://www.osys.gen.tr/

http://www.osymturkiye.com/

http://www.ossbankasi.com/

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/8650967.asp?gid=229&sz=80673

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?