?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

M?MAR? YAPI TEKN?K RESSAMLI?I

Tan?m?: Mimari yap? teknik ressaml???nda proje ?izimi, r?leve ve maket yapma konusunda yeterliklerini kazand?rmaya y?nelik e?itim ve ??retim verilen dald?r.

Amac?: ?n?aat Teknolojisi alan?nda, yap? teknik ressaml??? mesle?inin yeterliklerine sahip? meslek elemanlar? yeti?tirmek ama?lanmaktad?r.

Tan??t?m filmini izlemek i?in >>
Tan?t?m Resimlerini g?rmek i?in >>

M?MAR? YAPI TEKN?K RESSAMI

  Tan?m?:

Mimar? yap? teknik ressam?; mimar? proje ?izimi, r?leve ve maket yapma konusunda e?itim alm?? meslek eleman?d?r.

G?revleri
Mimar? yap? teknik ressamlar?n?n g?revleri:
? ?? plan? yapmak,
? ?izim ara? ve gere?lerini kullan?ma haz?rlamak,
? El ve bilgisayarla yap? projelerini ?izmek,
? ?izicilerden ??kt? almak,
? ?izimleri kullan?ma haz?rlamak,
? Bina maketleri yapmak,
? Meslek? geli?ime ili?kin etkinliklere kat?lmakt?r.

Meslek Elemanlar?nda Aranan ?zellikler
Mimar? yap? teknik ressamlar?n?n;
? ?? ahl?k?na sahip,
? Beden ve ak?l sa?l??? yerinde,
? Rutin i?leri yapmaktan s?k?lmayan,
? Elleriyle ve g?zlerini uyumlu bir ?ekilde kullanabilen,
? Renkleri ay?rt edebilen,
? ?ekiller aras?ndaki ili?kileri alg?layabilen,
? Zihinde canland?rma ve ?izme yetene?i olan,
? Sab?rl? ve dikkatli,
? Sorumluluk sahibi,
? D?r?st ve g?venilir,
? Temel matematik, fizik, kimya ve yerbilimi bilgisine sahip,
? Ekip ?al??mas?na yatk?n ki?iler olmalar? gerekir.

E?itim ve Kariyer ?mk?nlar?
Meslekle ilgili lise d?zeyinde e?itim Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise ve End?stri Meslek liselerinde verilmektedir. 2005?2006 e?itim ??retim y?l?ndan itibaren meslek liselerinin yap?/in?aat program?nda da meslek? e?itime ba?lanacakt?r.

Meslek y?ksek okullar?n?n in?aat, harita ve kadastro, yap? ressaml???, restorasyon b?l?mlerine s?navs?z ge?ebilirler. ?n lisans programlar?n? ba?ar? ile bitirenler ?SYM taraf?ndan a??lan Dikey Ge?i? S?nav??nda ba?ar?l? olduklar? takdirde in?aat m?hendisli?i, jeoloji m?hendisli?i, mimarl?k lisans programlar?na ge?i? yapabilirler.

?al??ma Ortam? ve Ko?ullar?
Mimar? yap? teknik ressamlar? ?o?unlukla kapal? alanlarda ?al??makla beraber, kimi zaman da a??k mek?nlarda g?rev yaparlar. Meslek elemanlar? g?revlerini di?er ?al??anlarla e? g?d?m h?linde y?r?tmek durumundad?r.

Kullan?lan Ara? ve Gere?ler
Meslek elemanlar?, ?izim yapmak i?in gerekli bilgisayar programlar?n yan? s?ra ?e?itli kalem ve k???tlar kullan?rlar.

?li?kili Meslekler
Mimarl?k, in?aat m?hendisli?i, jeoloji m?hendisli?i mimar? yap? teknik ressaml???yla ilgili meslekler olarak say?labilir. Meslek? e?itimine ad? ge?en alanlarda devam eden ki?iler bu meslekleri yapabilir.

?? Bulma ?mk?nlar?
?nsan var olduk?a bar?nma, dolay?s?yla da yap? ihtiyac? var olacakt?r. ?lkemizde in?aat sekt?r?nde b?y?k ilerleme g?zlenmektedir. S?z konusu durum bu alanda ?al??acak i? g?c?ne olan ihtiyac? da beraberinde getirmektedir.
Mimar? yap? teknik ressamlar? Devlet Su ??leri, Karayollar?, K?y Hizmetleri, Tapu Kadastro, Bay?nd?rl?k M?d?rl?kleri ve belediyeler gibi kamu kurulu?lar?nda ?al??abilir. Meslek elemanlar? ayr?ca, m?hendislik ve mimarl?k b?rolar?nda, m?teahhitlik ve m??avirlik hizmeti veren kurulu?larda teknik ara eleman olarak g?rev alabilirler.

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?