?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

MESLEK? E??T?M KANUNU ?LE ?LG?L? OLARAK MEB. S?TES?NDE YAYINLANAN DOSYALARIN ASILLARINA A?A?IDAK? L?NKLERDEN ULA?AB?L?RS?N?Z.

KANUNUN TAMAMI VE DE????KL?K H?K?MLER? ???N ARAMA SAYFASI

Meslek? E?itim Kanunu : http://mevzuat.meb.gov.tr/html/3.html

3308 Say?l? Meslek? E?itim Kanununun Ge?ici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmas?na ?li?kin Y?nerge: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2540_0.html

3308 Say?l? Meslek? E?itim Kanununun Ge?ici 9 uncu Maddesinin Uygulanmasina ?li?kin Y?nerge: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2540_1.html

MESLEK? E??T?M KANUNU

Kanun Numaras? : 3308
Kabul Tarihi : 5.6.1986
Resm? Gazete : 19.6.1986 / 19139

Ek ve De?i?iklikler:
1) K.No: 3525 / 2.3.1989 (8.3.1989 / 20102 RG)
2) K.No: 3824 / 25.6.1992 (11.7.1992 / 21281 RG)
3) K.No: 4122 / 23.7.1995 (16.7.1995 / 22355 RG)
4) K.No: 4306 / 16.8.1997 (18.8.1997 / 23084 RG)
5) K.No: 4684 / 20.6.2001 (3.7.2001 / 24451 RG)
6) K.No: 4702 / 29.6.2001 (10.7.2001 / 24458 RG)

B?R?NC? KISIM
Genel H?k?mler
Ama?
Madde 1 ? Bu Kanunun amac?; ??rak, kalfa ve ustalar?n e?itimi ile okullarda ve i?letmelerde yap?lacak mesleki e?itime ili?kin esaslar? d?zenlemektir.
Kapsam
Madde 2 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/5 md.)
Bu Kanun, Mesleki E?itim Kurulunun belirleyece?i mesleklerde, kamu ve ?zel sekt?re ait kurum, kurulu? ve i? yerleri ile mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?ndaki e?itim ve ??retimi kapsar.
Tan?mlar
Madde 3 ? Bu Kanunda ge?en;
a) "Bakanl?k", Milli E?itim Bakanl???n?;
b) "Aday ??rak", ??rakl??a ba?lama ya??n? doldurmam?? ve ??rakl?k d?neminden ?nce kendisine i?yeri ortam? tan?t?lan, sanat ve mesle?inin ?n bilgileri verilen ki?iyi;
c) "??rak", ??rakl?k s?zle?mesi esaslar?na g?re bir meslek alan?nda mesle?in gerektirdi?i bilgi, beceri ve i? al??kanl?klar?n? i? i?erisinde geli?tirilen ki?iyi;
d) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/6 md.) "??renci", i?letmelerde, mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda ?rg?n e?itim g?renleri;
e) "Kalfa", bir mesle?in gerektirdi?i bilgi, beceri ve i? al??kanl?klar?n? kazanm?? ve bu meslekle ilgili i? ve i?lemleri ustan?n g?zetimi alt?nda kabul edilebilir standartlarda yapabilen ki?iyi;
f) "Usta", bir mesle?in gerektirdi?i bilgi, beceri ve i? al??kanl?klar?n? kazanm?? ve bunlar? mal ve hizmet ?retiminde i? hayat?nca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; ?retimi planlayabilen; ?retim s?ras?nda kar??la??labilecek problemleri ??z?mleyebilen; d???ncelerini yaz?l?, s?zl? ve resim ile a??klayabilen; ?retimle ilgili pratik hesaplamalar? yapabilen ki?iyi;
??????????
(1) Bu Kanunun ad?; ??IRAKLIK VE MESLEK E??T?M? KANUNU? iken, 29/6/2001 tarihli ve 4702 say?l? Kanunun 22 nci maddesi ile ?MESLEK? E??T?M KANUNU? olarak de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.
(2) Bu Kanunda ge?en; ?Milli E?itim Gen?lik ve Spor Bakanl???? ibaresi, ?Milli E?itim Bakanl????; ??l Milli E?itim Gen?lik ve Spor M?d?rl???? ibaresi, ??l Milli E?itim M?d?rl????; ???rakl?k ve Meslek E?itimi? ibaresi, ?Mesleki E?itim?; ???rakl?k ve Mesleki E?itim Kurulu? ibaresi ?Mesleki E?itim Kurulu?, ??l ??rakl?k ve Mesleki E?itim Kurulu? ibaresi ??l Mesleki E?itim Kurulu?, ?i??i? ibaresi ?personel?, ??mtihan? ibaresi ?s?nav?, ???rakl?k E?itimi Merkezi? ibaresi ?Mesleki E?itim Merkezi?, ???rakl?k ve Mesleki E?itimi Geli?tirme ve Yayg?nla?t?rma Fonu? ibaresi ?Mesleki E?itimi Geli?tirme ve Yayg?nla?t?rma Fonu? ve ?50 ve daha fazla i??i? ibaresi ?yirmi ve daha fazla personel? olarak 29/6/2001 tarihli ve 4702 say?l? Kanunun 22 nci maddesiyle de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.
(3) Bu Kanunda birlikte veya ayr? ayr? ge?en "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 say?l? Kanunun 8 inci maddesiyle "ilk??retim okulu" olarak de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.
g) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/6 md.) "Usta ??retici", ustal?k yeterli?ini kazanm??; aday ??rak, ??rak, kalfa ile mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar? ??rencilerinin i?yerindeki e?itiminden sorumlu; mesleki e?itim tekniklerini bilen ve uygulayan ki?iyi;
h) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/6 md.) "??letmelerde Mesleki E?itim", mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar? ??rencilerinin beceri e?itimlerini i?letmelerde, teorik e?itimlerini ise mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda veya i?letme veya kurumlarca tesis edilen e?itim birimlerinde yapt?klar? e?itim uygulamalar?n?;
i) (M?lga : 20/6/2001 - 4684/10 md.)
j) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ?Mesleki ve Teknik E?itim Okul ve Kurumlar??, mesleki ve teknik e?itim alan?nda, diplomaya g?t?ren orta ??retim kurumlar? ile belge ve sertifika programlar?n?n uyguland??? her t?r ve derecedeki ?rg?n ve yayg?n e?itim-??retim kurumlar?n?;
k) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ?Personel?, kamu ve ?zel kurum, kurulu? ve i?yerlerinde maa? ya da ?cret kar??l???nda ?al??an kadrolu veya s?zle?meli elemanlar ile i??ileri;
l) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ???letme?, mal ve hizmet ?reten kamu ve ?zel kurum, kurulu? ve i?yerlerini;
m) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ?E?itici Personel?, mesleki yeterli?e sahip, ??rencilerin i?yerindeki e?itiminden sorumlu, i? pedagojisi e?itimi alm??, mesleki e?itim y?ntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda at?lye, laboratuvar, meslek dersleri ??retmenli?i yapabilme yetkisine sahip ki?iyi;
n) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ?Meslek Alan??, ortak ?zelliklere sahip birden fazla meslek dal?n? i?eren; bilgi, beceri, tutum, davran?? ve istihdam olana?? sa?layan alan?;
o) (Ek : 29/6/2001 - 4702/6 md.) ?Meslek Dal??, bir meslek alan? i?inde yer alan ve belirli konularda uzmanla?maya y?nelik bilgi, beceri, tutum, davran?? gerektiren ve istihdam olana?? sa?layan i? kollar?ndan her birini;
?fade eder.

?K?NC? KISIM
Kurullar
B?R?NC? B?L?M
Mesleki E?itim Kurulu
Kurul
Madde 4 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/7 md.)
Mesleki ve teknik e?itim programlar?n?n uyguland??? her t?r ve derecedeki ?rg?n, yayg?n ve ??rakl?k e?itimi, mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar? ile i?letmelerde yap?lacak mesleki e?itimin; planlanmas?, geli?tirilmesi ve de?erlendirilmesi konular?nda kararlar almak ve Bakanl??a g?r?? bildirmek ?zere, Bakanl?kta Mesleki E?itim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararlar? Bakanl?k ve ilgili meslek kurulu?lar?nca y?r?t?l?r.
Mesleki E?itim Kurulu, Bakanl?k M?ste?ar?n?n ba?kanl???nda;
a)Bakanl???n mesleki e?itimle g?revli M?ste?ar yard?mc?lar?,
b) ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
c) Maliye Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
d)Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
e) Sa?l?k Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
f) ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
g) Sanayi ve Ticaret Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
h) Turizm Bakanl??? M?ste?ar yard?mc?s?,
i) Devlet Planlama Te?kilat? Sosyal Sekt?rler ve Koordinasyon Genel M?d?r?,
j) Bakanl???n, mesleki e?itim ile ilgili genel m?d?rleri,
k) T?rkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisi,
l) T?rkiye Ticaret,Sanayi, Deniz Ticaret Odalar? ve Ticaret Borsalar? Birli?i Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisi,
m) En ?ok i?vereni temsil eden ??veren Sendikalar? Konfederasyonu Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisi,
n) En ?ok i??iyi temsil eden ???i Sendikalar? Konfedarasyonu Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisi,
o)Bankalar Birli?i Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisi,
p) Mesleki e?itim alan?nda g?revlendirilecek Y?ksek??retim Kurulu temsilcisi,
r) T?rkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali M??avirler ve Yeminli Mali M??avirleri Odalar? Birli?i Ba?kan? veya ?st d?zey yetkilisinden,
Olu?ur.
Bakanl?k, gerekli g?rd??? durumlarda, Mesleki E?itim Kurulu toplant?lar?na ilgili kurum temsilcilerini de davet eder .
Milli E?itim Bakan?, gerekli g?rd??? durumlarda Mesleki E?itim Kurulu toplant?lar?na ba?kanl?k eder. Mesleki E?itim Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanl?k?a y?r?t?l?r. Mesleki E?itim Kurulunun toplant? ve ?al??ma esaslar? y?netmelikle d?zenlenir.
G?revleri
Madde 5 ? Mesleki E?itim Kurulunun g?revleri ?unlard?r:
a) Gerek bu Kanun ve gerekse bu Kanuna g?re ??kar?lacak olan y?netmelik h?k?mlerinin uygulanmas?n? takip etmek ve de?erlendirmesini sa?lamak.
b) Muhtelif sekt?r ve bran?da ??rakl?k e?itimi ile meslek e?itimi konusunda e?itim ihtiya?lar?n? tespit etmek ve Bakanl??a bildirmek.
c) Mesleki E?itim programlar?n?n esaslar? ve s?releri hakk?nda Bakanl??a g?r?? bildirmek.
d) ??rakl?k ve i?letmelerdeki mesleki e?itim s?nav komisyonlar?n?n kurulmas? ve ?al??mas? ile s?navlar?n yap?l?? usullerine ili?kin y?netmelik taslaklar?n? haz?rlamak ve Bakanl??a sunmak.
e) Aday ??rak, ??rak ve i?letmelerde mesleki e?itim g?ren ??renciler i?in s?zle?me modellerini haz?rlamak ve Bakanl??a sunmak.
f) L?zumu halinde ??rakl?k ve mesleki e?itim ile ilgili konular?n incelenmesi i?in ihtisas komisyonlar? kurmak.
g) ??rakl?k ve mesleki e?itimle ilgili Bakanl?k?a g?nderilecek konular? incelemek ve g?r?? bildirmek.
h) Bu Kanuna g?re yap?lacak ??rakl?k ve i?letmelerdeki mesleki e?itimde; uygulama alan?na al?nacak veya ??kar?lacak yer ve meslekleri belirlemek ve Bakanl??a g?r?? bildirmek.
i) ?l Mesleki E?itim Kurullar?n?n y?ll?k ?al??ma raporlar?n? de?erlendirmek.
j) Teknolojik geli?melerin ve i? hayat?ndaki de?i?melerin meslek e?itimine etkilerini izlemek ve Bakanl??a bildirmek.

?K?NC? B?L?M
?l Mesleki E?itim Kurulu
Kurul
Madde 6 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/8 md.)
Bu Kanun kapsam?nda mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar? ile i?letmelerde yap?lacak mesleki e?itimin planlanmas?, geli?tirilmesi, de?erlendirilmesi konular?nda karar almak ve valili?e g?r?? ve tavsiyelerde bulunmak ?zere illerde il mesleki e?itim kurulu kurulur.
?l mesleki e?itim kurulu, il milli e?itim m?d?r?n?n ba?kanl???nda;
a)Belediye ba?kan? veya temsilcisi (B?y?k ?ehirlerde vali taraf?ndan belirlenecek belediye ba?kan? veya temsilcisi),
b) ?l sa?l?k m?d?r? veya temsilcisi,
c) ?l sanayi ve ticaret m?d?r?,
d) Esnaf ve sanatkarlar odalar? birli?i ba?kan? veya temsilcisi ile mesleki e?itimin yap?ld??? mesleklerle ilgili oda y?neticileri aras?ndan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kanl???nca se?ilecek ?? ?ye,
e) ?l ticaret odas? ba?kan? veya temsilcisi,
f) ?l sanayi odas? ba?kan? veya temsilcisi,
g) Sanayi ve ticaret odalar?n?n ayr? ayr? kurulmad??? yerlerde, il sanayi ve ticaret odas? ba?kan? veya temsilcisi,
h) ?lin, mesleki e?itimden sorumlu milli e?itim m?d?r yard?mc?s?,
i)Kurulun sekretarya g?revini y?r?ten okul m?d?r?,
j) ?lde faaliyet g?steren mesleki ve teknik e?itim okullar?ndan ve kurumlar?ndan birer y?netici,
k) En fazla i??iyi temsil eden konfedarasyonun o il i?in g?sterece?i i??i sendikalar? temsilcisi,
l) Defterdar veya temsilcisi,
m) T?rkiye ?? Kurumu il m?d?r? veya temsilcisi,
n) Sossyal Sigortalar Kurumu Ba?kanl??? sigorta m?d?r? veya temsilcisi,
o) En fazla i?vereni temsil eden konfederasyonun, o il i?in g?sterece?i i?veren sendikalar? temsilcisinden,
Olu?ur.
?l mesleki e?itim kurulu toplant?lar?na, gerekirse ba?kan?n iste?i ?zerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.
?l mesleki e?itim kurulu toplant? ve ?al??ma esaslar? y?netmelikle belirlenir.
?l mesleki e?itim kurulunun kararlar? valinin onay? ile uygulan?r. Vali, gerekli g?rd??? hallerde il mesleki e?itim kuruluna ba?kanl?k eder.
G?revleri
Madde 7 ? Mesleki E?itim Kurulunun g?revleri ?unlard?r:
a) Muhtelif sekt?r ve bran?daki ??rakl?k ve mesleki e?itim ihtiyac?n? il seviyesinde tespit etmek ve Bakanl??a sunmak.
b) Bakanl?k?a g?nderilen ??rakl?k ve mesleki e?itim ?er?eve programlar?n?n il ihtiya?lar?na g?re d?zenlenmesi i?in Bakanl??a g?r?? bildirmek.
c) ??rakl?k ve mesleki e?itim uygulamalar?nda ortaya ??kan uyu?mazl?klar?n ??z?m?ne yard?mc? olmak.
d) Bu Kanun h?k?mlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi i?in gerekli tedbirleri almak.
e) ??rakl?k ve Mesleki E?itim konular?nda valilik?e g?nderilecek konular? incelemek ve sonu?land?rmak.
f) ?ldeki ??rakl?k ve mesleki e?itim uygulamalar?n? takip etmek ve de?erlendirmek. Bu konu ile ilgili y?ll?k ?al??ma raporunu haz?rlamak ve Bakanl??a sunmak.
Kapsama alma
Madde 8 ? ?lin Bakanl?k?a Kanun kapsam?na al?nma karar?n?n yay?m? tarihinden itibaren ?? ay i?inde "?l Mesleki E?itim Kurulu" kurulur.

???NC? KISIM
??rakl?k, Kalfal?k ve ??letmelerde Mesleki E?itim
B?R?NC? B?L?M
??rakl?k ve Kalfal?k E?itimi
Aday ??rak
Madde 9 ? ?lk??retim okulunubitirmi? olanlar, bir mesle?e haz?rl?k amac? ile ??rakl?k d?nemine kadar i?yerlerinde aday ??rak olarak e?itilebilirler. (1)
??rakl?k ?artlar?
Madde 10 ? ??rak olabilmek i??n a?a??daki ?artlar aran?r.
a) 14 ya??n? doldurmu?, 19 ya??ndan g?n almam?? olmak. (2)
b) En az ilk??retim okulu mezunu olmak.
c) B?nyesi ve sa?l?k durumu girece?i mesle?in gerektirdi?i i?leri yapmaya uygun olmak.
??????????
(1) Bu maddede yer alan "e?itilirler" ibaresi, 16/8/1997 tarih ve 4306 say?l? Kanunun 6 nc? maddesiyle "e?itilebilirler" olarak de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.
(2) Bu bentte yer alan "on?? ya??n?" ibaresi, 16/8/1997 tarih ve 4306 say?l? Kanunun 6 nc? maddesiyle "ond?rt ya??n?" olarak de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.
(Ek : 29/6/2001 - 4702/9 md.) Ancak, ondokuz ya??ndan g?n alm?? olanlardan daha ?nce ??rakl?k e?itiminden ge?memi? olanlar, ya?lar?na ve e?itim seviyelerine uygun olarak d?zenlenecek mesleki e?itim programlar?na g?re ??rakl?k e?itimine al?nabilir.
A??r, tehlikeli veya ?zellik arz eden mesleklere al?nacak ??raklar?n ??renim ve ya? durumu ilgili kurulu?lar?n g?r??? al?narak Bakanl?k?a belirlenir.
Aday ??rak ve ??raklar?n stat?leri
Madde 11 ? Aday ??rak ve ??rak; ??renci stat?s?nde olup, ??rencilik haklar?ndan yararlan?r. Bunlar i?yerinde ?al??an i??i say?s?na dahil edilmezler.
E?itim ve ?al??ma
Madde 12 ? (De?i?ik birinci f?kra : 29/6/2001 - 4702/10 md.) Aday ??rak ve ??raklar, mesle?in ?zelli?ine g?re haftada sekiz saatten az olmamak ?zere genel ve mesleki e?itim g?r?rler. Bu e?itime kat?lmalar? i?in aday ??rak ve ??rak ??rencilere ?cretli izin verilir. Mevsime g?re ?zellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik e?itim belirli aylarda blokla?t?r?lm?? olarak yap?labilir.
(De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/10 md.) Aday ??rak ve ??raklar, pratik e?itimlerini i?yerlerinde, i?yerindeki eksik kalan pratik e?itimleri ile teorik e?itimlerini mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda veya Bakanl?k?a uygun g?r?len i?yerlerinin e?itim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik e?itim birbirlerini tamamlayacak ?ekilde planlan?r ve y?r?t?l?r.
Pratik e?itim, haz?rlanm?? e?itim programlar?na g?re, i?yerinin ve mesle?in ?zelliklerine uygun olarak usta ??reticinin g?zetiminde yap?l?r. Pratik e?itimde 1475 say?l? ?? Kanununun 69 uncu maddesi h?km? g?z?n?nde bulundurulur.
??rakl?k e?itiminin esas ve usulleri y?netmelikle d?zenlenir.
S?zle?me yap?lmas?
Madde 13 ? (De?i?ik birinci f?kra : 29/6/2001 - 4702/11 md.) Bu Kanun kapsam?nda bulunan il ve mesleklerde faaliyet g?steren i? yerleri, Bakanl?k?a tespit edilecek illerde ve meslek dallar?nda ondokuz ya??ndan g?n almam?? ki?ileri ??rakl?k s?zle?mesi yapmadan ?al??t?ramazlar. Mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?n?n ?rg?n e?itim programlar?ndan mezun olanlar ve kalfal?k belgesi sahipleri bu h?km?n d???nda tutulur.
??yeri sahibi, aday ??ra?? ve ??ra?? ?al??t?rmaya ba?lamadan ?nce bunlar?n velisi veya vasisi veya re?it ise kendisi ile yaz?l? ??rakl?k s?zle?mesi yapmak zorundad?r.
??rakl?k s?zle?mesi; ??ra??n s?zle?me s?resi i?inde re?it olmas? halinde, ??ra??n r?zas?yla, i?yeri sahibinin de?i?mesi halinde yeni i?yeri sahibi ayn? mesle?i s?rd?r?yorsa ve r?zas?yla devam eder, ayn? mesle?i s?rd?rm?yorsa s?zle?me feshedilir. Fesih halinde ??ra??n ?nceki ?al??malar? ge?erli olup; yeni yapaca?? ??rakl?k s?zle?mesi ile ??rakl?k stat?s?n? devam ettirerek ??rakl?k s?resini ve e?itimini tamamlar.
(De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/11 md.) Bu Kanunun uyguland??? yer ve meslek dallar?nda 818 say?l? Bor?lar Kanununun ??rakl?k s?zle?mesine dair h?k?mleri ile onsekiz ya??n? doldurduktan sonra s?zle?mesi devam eden ??raklar hakk?nda 1475 say?l? ?? Kanununun, ???i Sa?l??? ve G?venli?i ba?l?kl? be?inci b?l?m?nde yer alan h?k?mleri d???ndaki h?k?mler uygulanmaz.
??rakl??a ba?lama ve ??rakl?k s?resi
Madde 14 ? ??rakl??a bir deneme d?nemi ile ba?lan?r. Bu d?nem mesle?in ?zelli?ine g?re bir aydan az, ?? aydan fazla olamaz. Bu s?re Bakanl?k?a tespit edilir. Deneme d?neminden sonra taraflar 10 g?n i?inde ilgili Mesleki E?itim Merkezi m?d?rl???ne ba?vurmad??? takdirde ??rakl?k s?zle?mesi kesinle?ir ve bu d?nem ??rakl?k s?resinden say?l?r. Deneme d?neminde ?cret ?denir. Aday ??rakl?ktan ??rakl??a ge?enler deneme d?nemini yapm?? say?l?rlar.
(De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/12 md.) Meslekler itibariyle ??rakl?k e?itimine giri?te aranan e?itim d?zeyi ve ??rakl?k s?resi ilgili kurum ve kurulu?lar?n g?r??leri de al?narak Bakanl?k?a en az iki, en ?ok d?rt y?l olarak belirlenir. Bu s?re kesintisiz olarak devam eder. Y?ll?k izin d???ndaki iki aydan fazla devams?zl?klar ??rakl?k s?resine eklenir.
(Ek : 29/6/2001 - 4702/12 md.) Lise ve daha ?st d?zeyde genel e?itimden sonra ??rakl?k e?itimine ba?layanlar i?in e?itim s?resi, mesleklerindeki ??rakl?k e?itimi s?resinin yar?s?na kadar k?salt?labilir. Bu s?renin ne kadar k?salt?labilece?i, ilgili meslek kurulu?unun teklifi ve Mesleki E?itim Kurulunun uygun g?r??? al?narak Bakanl?k?a belirlenir.
(Ek : 29/6/2001 - 4702/12 md.) Ayr?ca, mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda uygulanan ?rg?n e?itim programlar?n?n herhangi bir kademesinden ayr?lanlar ile yayg?n e?itim programlar?n? tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlar?nda ??rakl?k e?itimine ba?layanlar i?in ??rakl?k e?itim s?resi daha ?nce ald??? mesleki e?itim program?n?n i?eri?i ile devam edece?i ??rakl?k e?itimi program?n?n i?eri?i de?erlendirilerek Bakanl?k?a belirlenir.
Usta ??retici bulundurma ?art?
Madde 15 ? Aday ??rak ve ??rak almak i?in i?yerinde usta ??retici bulunmas? ?artt?r.
Kalfal?k imtihan?
Madde 16 ? Kalfa aday?n?n mesle?i ile ilgili bilgi, beceri ve i? al??kanl?klar?na i? hayat?nca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmad??? kalfal?k s?nav? ile tespit edilir.
??raklar kabul edilebilir mazeretleri d???nda ??rakl?k e?itimi s?resi sonunda a??lacak ilk kalfal?k s?nav?na girmek zorundad?rlar.
S?nav komisyonunun te?kili ile s?nav?n esaslar? ve usulleri y?netmelikle d?zenlenir.
??rakl?k s?zle?mesi ilk kalfal?k s?nav?n? izleyen ikinci kalfal?k s?nav?n?n tamamlanmas? ile sona erer. S?zle?menin sona ermesini takip eden ayba??ndan itibaren Bakanl?k?a ??raklar i?in ?denen her t?rl? sigorta primlerinin ?denmesine son verilir.
Kalfa unvan?n? kullanma ve i?yeri de?i?tirme
Madde 17 ? Bu Kanuna g?re kalfal?k hakk?n? elde edenlere kalfal?k belgesi verilir. Kalfal?k belgesi bulunmayanlar kalfa unvan? ile ?al??amaz ve ?al??t?r?lamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfal?k unvan? kullan?lmayan i?yerlerinde dengi i?lerde ?al??t?r?l?rlar.
507 say?l? Esnaf ve K???k Sanatkarlar Kanunu kapsam?ndaki i?yerlerinde ?al??arak kalfa olanlar en az bir y?l o i?yerinde ?al???rlar.
Bu s?renin sonunda i?yerini de?i?tirmek isteyen kalfaya ?? ay ?nce ba?vurmak kayd?yla, o i?yeri ??kma izni verir.
??kma izni olmadan ba?ka i?yerleri kalfay? i?e alamazlar.
Kalfalar?n i?ten ayr?lmalar?n? gerektiren hususlar y?netmelikle belirlenir.

?K?NC? B?L?M
??letmelerde Meslek E?itimi
Madde 18 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/13 md.)
Yirmi ve daha fazla personel ?al??t?ran i?letmeler, ?al??t?rd?klar? personel say?s?n?n y?zde be?inden az, y?zde onundan fazla olmamak ?zere mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumu ??rencilerine beceri e?itim yapt?r?r. ??renci say?s?n?n tespitinde kesirler tama ibla? olunur.
Deprem, sel ve yang?n gibi tabii afetler sonucu y?rede faal durumda kalan i?letmelerin e?itim olanaklar? dikkate al?narak, bu i?letmeler i?in yukar?da belirtilen oranlar, il mesleki e?itim kurulunun teklifi ve Bakanl???n onay? ile de?i?tirilebilir.
Mesleki e?itim kapsam?na al?n?p al?nmad???na bak?lmaks?z?n yirmiden az personel ?al??t?ran i?letmeler de mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar? ??rencilerine bu Kanunun ilgili h?k?mlerine g?re beceri e?itimi yapt?rabilirler.
Vardiya usul? veya mevsimlik olarak faaliyet g?steren i?letmelerde e?itim g?recek ??renci say?s?n?n tespitinde g?nd?z vardiyas?nda veya faaliyet g?sterdi?i mevsimde ?al??an personel say?s? esas al?n?r.
Bu Kanun kapsam?na giren illerde yirmi ve daha fazla personel ?al??t?ran i?letmeler, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? b?lge m?d?rl?klerince her y?l ?ubat ay? i?erisinde il mesleki e?itim kuruluna bildirilir. Beceri e?itimi yapt?racak T?rk Silahl? Kuvvetlerine ba?l? i?letmeler, Bakanl?k ve Milli Savunma Bakanl???nca birlikte belirlenir.
??letmelerdeki personel say?s?n?n tespitinde her y?l?n ocak ay?, yaz mevsiminde faaliyet g?steren i?letmelerde temmuz ay? esas al?n?r. Beceri e?itimi uygulamas?na da ??retim y?l? ba??nda ba?lan?r.
??letmelerde mesleki e?itim uygulamas? kapsam?na al?nacak iller ve meslekler, Mesleki E?itim Kurulunun g?r??? do?rultusunda Bakanl?k?a tespit edilir.
Bu madde kapsam?nda on ve daha fazla ??renciye beceri e?itimi yapt?racak i?letmeler bu ama?la bir e?itim birimi kurar. Bu birimde, yap?lan e?itim i?in alan?nda ustal?k yeterli?ine sahip ve i? pedagoisi e?itimi alm?? usta ??retici veya e?itici personel g?revlendirilir.
E?itim programlar?
Madde 19 ? ??letmelerde uygulanacak a??r ve tehlikeli i?lerde yap?lacak e?itim dahil meslek e?itimi programlar? Mesleki E?itim Kurulunun g?r??? al?narak Bakanl?k?a tespit edilir.
Teorik e?itim
Madde 20 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/14 md.) ??letmelerde beceri e?itimi g?ren ??rencilerin teorik e?itimi, mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda veya i?letmelerin e?itim birimlerinde yap?l?r. ?al??ma saatleri i?inde yap?lacak teorik e?itim haftada oniki saatten az olamaz. Bu e?itim yo?unla?t?r?lmak suretiyle de yap?labilir. Teorik e?itim g?nlerinde ??renciler ?cretli izinli say?l?r.
Mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda ve i?letmelerde yap?lan mesleki e?itime ili?kin esas ve usuller ile s?navlar?n yap?l?? ?ekilleri, Bakanl?k?a ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.
??yeri ?artlar?na uyma
Madde 21 ? ??letmelerde beceri e?itimi g?ren ??renciler, i?yerlerinin ?artlar?na ve ?al??ma d?zenine uymak zorundad?rlar.
E?itimin devam?
Madde 22 ? (De?i?ik birinci f?kra : 29/6/2001 - 4702/15 md.) ??letmelerde grev ve lokavt uygulamas?, deprem, yang?n ve sel gibi afetler olmas? halinde mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumu ??rencileri e?itimlerini kendi mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?nda s?rd?r?r.
??letmeler beceri e?itimi ba?lad?ktan sonra personel say?s?nda azalma olmas? halinde de,e?itime al?nan ??renciler okuldan mezun oluncaya kadar e?itimi devam ettirirler.
Beceri e?itimi yapt?rabilecek di?er i?letmeler
Madde 23 ? Bakanl?k?a "??letmelerde meslek e?itimi" kapsam?na al?n?p al?nmad???na bak?lmaks?z?n yirmi ve daha fazla personel ?al??t?ran i?letmelerde, teknik lise ve meslek lisesi ??rencilerine bu Kanunun ilgili h?k?mlerine g?re beceri e?itimi yapt?rabilirler.
Mesleki e?itime kat?lma pay?
Madde 24 ? Yirmi ve daha fazla personel ?al??t?ran ve Bakanl?k?a i?letmelerde mesleki e?itim kapsam?na al?nan, ancak, beceri e?itimi yapt?rmayan i?letmeler, beceri e?itimi yapt?rmas? gereken her ??renci i?in e?itim s?resince her ay 18 ya??n? bitirenlere ?denen asgari ?cretin 2/3'? nisbetinde (De?i?ik ibare : 20/6/2001 - 4684/10 md.) Saymanl?k hesab?na para yat?rmakla y?k?ml?d?rler.
Mesleki e?itim ?artlar?na sahip olan i?letmelere Bakanl?k?a ??renci g?nderilememesi halinde bu i?letmeler, (...) (1) kat?lma pay? ?demezler.
Bu say?n?n tespitinde g?rev ve ?al??ma stat?s?ne bak?lmaks?z?n i?yerinde 1475 say?l? ?? Kanununa tabi olarak ?al??t?r?lan personel say?s? dikkate al?n?r.

???NC? B?L?M
?cret, Sosyal G?venlik ve izin
?cret ve Sosyal G?venlik
Madde 25 ? Aday ??rak, ??rak ve i?letmelerde meslek e?itimi g?ren ??rencilere ?denecek ?cret ve bu ?cretlerdeki art??lar; aday ??rak veya ??ra??n velisi veya vasisi veya ki?i re?it ise kendisi; ??renciler i?in okul m?d?rl??? ile i?yeri sahibi aras?nda Bakanl?k?a belirlenen esaslara g?re d?zenlenecek s?zle?me ile tespit edilir. Ancak, i?letmelerde meslek e?itimi g?ren ??renci, aday ??rak ve ??ra?a ya??na uygun asgari ?cretin% 30'undan a?a?? ?cret ?denemez.
Aday ??rak, ??rak ve ??rencinin e?itimi s?ras?nda i?yerinin kusuru halinde meydana gelecek i? kazalar? ve meslek hastal?klar?ndan i?veren sorumludur.
Aday ??rak, ??rak ve ??rencilere ?denecek ?cretler her t?rl? vergiden m?stesnad?r.
Aday ??rak, ??rak ve i?letmelerde meslek e?itimi g?ren ??rencilere s?zle?menin akdedilmesi ile 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanununun i? kazalar? ve meslek hastal?klar? ile hastal?k sigortalar? h?k?mleri uygulan?r. Sigorta primleri 1475 say?l? ?? Kanununun 33 ?nc? maddesi gere?ince bunlar?n ya??na uygun asgari ?cretin% 50'si ?zerinden Bakanl?k b?t?esine konulan ?denekle kar??lan?r.
Aday ??rak, ??rak ve i?letmelerde mesleki e?itim g?ren ??renciler hakk?nda 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri h?k?mleri uygulanmaz. Ayr?ca bunlara ayn? Kanuna g?re i?g?remezlik ?denekleri ba?lanacak s?rekli i?g?remezlik gelirine esas olacak g?nl?k kazan?lar?n tespitinde sigorta primine esas tutulan ?cret dikkate al?n?r.
?zin
Madde 26 ? Aday ??rak, ??rak ve i?letmelerde mesleki e?itim g?ren ??rencilere i?letmelerce her y?l tatil aylar?nda bir ay ?cretli izin verilir.Ayr?ca mazeretleri kabul edilenlere okul m?d?rl???n?n g?r??? al?narak bir aya kadar ?cretsiz izin de verilebilir.

D?RD?NC? KISIM
Ustal?k
Ustal?k e?itimi
Madde 27 ? Kalfal?k yeterli?ini kazanm?? olanlar?n mesleki y?nden geli?melerini ve ba??ms?z i?yeri a?abilmelerini temin i?in gerekli yeterlikleri kazand?rmak gayesiyle Bakanl?k?a ustal?k e?itimi kurslar? d?zenlenir.
__________________
(1) Bu f?krada yer alan ?fona? ibaresi, 20/6/2001 tarih ve 4684 say?l? Kanunun 10 uncu maddesiyle y?r?rl?kten kald?r?lm?? olup, bu h?k?m 1/1/2002 tarihinde y?r?rl??e girecektir.
Bu kurslar?n kapsam ve s?releri Mesleki E?itim Kurulunun g?r??? al?narak Bakanl?k?a tespit edilir.
Kurslar ?al??ma saatleri d???nda a??l?r.
Ustal?k s?nav?
Madde 28 ? a) Ustal?k s?nav?, aday?n, kendi mesle?inde usta olarak ?al??abilmesi i?in gerekli bilgi, beceri ve i? al??kanl?klar?n? mal ve hizmet ?retiminde i? hayat?nca kabul edilebilir standartlara g?re ba??ms?z olarak uygulay?p uygulayamad???n? ?l?mek amac? ile d?zenlenir.
S?nav?n esas ve usulleri y?netmelikle d?zenlenir.
b) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/16 md.) Kalfalar?n, ustal?k s?navlar?na girebilmesi i?in mesleklerin ?zelli?ine g?re Bakanl?k?a belirlenecek s?re kadar ?al??m?? ve ustal?k e?itimi kurslar?n? ba?ar? ile tamamlam?? olmalar? gerekir.
c) Kalfal?k yeterli?ini kazanm?? olup mesleklerinde en az be? y?l ?al??m?? olanlar ustal?k s?navlar?na do?rudan kat?labilirler.
Bu s?navlar? ba?ar? ile tamamlayanlara ustal?k belgesi verilir. Ustal?k belgesi bulunmayanlar usta unvan? ile ?al??amaz ve ?al??t?r?lamazlar.
Meslek lisesi mezunlar? i?in ustal?k
Madde 29 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/17 md.)
En az ?? y?l s?reli mesleki ve teknik orta ??retim kurumlar?ndan veya mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?ndan mezun olanlar, Bakanl?k?a d?zenlenen ustal?k e?itim kurslar?na kat?labilecekleri gibi do?rudan da ustal?k s?navlar?na girebilir.
Bu kurslar?n kapsam ve s?releri ile s?navlar?n esas ve usulleri Bakanl?k?a ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.
Ustal?k unvan?n?n kullan?lmad??? mesleklerde ?al??anlara, ustal?k belgesinin hak, yetki ve sorumluluklar?n? ta??yan belge ayn? esaslara g?re verilir.
Mesleki ve teknik orta ??retim kurumu veya mesleki ve teknik e?itim merkezi mezunlar?ndan, alanlar?nda Bakanl??a ba?l? iki y?ll?k bir yayg?n e?itim kurumundan belge alanlara do?rudan ustal?k belgesi verilir. (1)
??yeri a?ma
Madde 30 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/18 md.)
Ustal?k belgesine sahip olanlar veya bunlar? i?yerlerinde ?al??t?ranlar ba??ms?z i?yeri a?abilir.
Bu Kanun kapsam?na al?nan il ve mesleklerde; belediyeler ve i?yeri a?ma izni vermeye yetkili di?er kurum ve kurulu?lar i?yeri a?acaklardan, meslek odalar? ise i?yeri sahibi olarak ?ye kayd? yapt?racaklardan, ustal?k belgesi istemek zorundad?r.
Bu i?yerlerinde alan?nda mesleki e?itim alm?? olanlar istihdam edilir. ?stihdam edilenlerin almalar? gereken e?itimin seviyesi, t?r? ile halen ?al??anlar?n durumu Bakanl?k?a ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.
??yeri sahipleri veya o i?yerinde ?al??an ustal?k belgesi sahipleri, ustal?k belgelerini i?yerlerine asar.
Ustal?k belgesi sahibi olanlar bu haklar?n? onsekiz ya??n? tamamlayana kadar kullanamaz.
Teknik lise mezunlar? veya mesleki ve teknik e?itim okul ve kurumlar?n?n d?rt y?ll?k e?itim programlar?ndan mezun olanlara, ustal?k belgesinin yetki ve sorumluluklar?n? ta??yan, mesleklerinde ba??ms?z ??yeri A?ma Belgesi verilir. (1)
Usta ??reticilik
Madde 31 ? Ustal?k yeterli?ini kazanm?? olanlar Bakanl?k?a a??lacak i? pedagojisi kurslar?n? ba?ar?yla tamamlad?klar? takdirde kendilerine usta ??reticilik belgesi verilir.
__________________
(1) Ustal?k belgesi ile ilgili olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 say?l? Kanunun 102 nci maddesine bak?n?z.

BE??NC? KISIM
(De?i?ik ba?l?k : 20/6/2001 - 4684/10 md.) ??rakl?k, Mesleki ve Teknik E?itimi
Geli?tirme ve Yayg?nla?t?rma Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Kurulu? (1)
Madde 32 ? (De?i?ik : 20/6/2001 - 4684/10 md.)
a)??rakl?k, mesleki ve teknik e?itimi geli?tirme ve yayg?nla?t?rma hizmet ve faaliyetlerinde kullan?lmak ?zere;
1) Bakanl?k b?nyesinde bulunan d?ner sermaye i?letmelerinin k?rlar?,
2) Bakanl??a ba?l? kurumlarda e?itim ??retimde ?retilen mallar?n sat???ndan elde edilen gelirler,
3)Ba???, yard?m ve di?er her t?rl? gelirler,
Milli E?itim Bakanl??? Merkez Saymanl?k M?d?rl??? hesab?na yat?r?l?r. Yat?r?lan bu tutarlar Maliye Bakanl???nca bir yandan genel b?t?eye ?zel gelir, di?er yandan Bakanl?k b?t?esinde a??lacak tertiplere ?zel ?denek kaydedilir. Bu suretle ?denecek kaydedilen miktarlardan y?l? i?erisinde harcanmayan tutarlar? ertesi y?l b?t?esine devren ?zel gelir ve ?denek kaydetmeye Maliye Bakan? yetkilidir.
b)??rakl?k, mesleki ve teknik ?itimi geli?tirme ve yayg?nla?t?rma hizmet ve faaliyetlerinde kullan?lmak ?zere Bakanl?k b?t?esine ?zel ?denek kaydedilen bu tutarlar a?a??daki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullan?l?r:
1) ??rakl?k, ?rg?n ve yayg?n mesleki ve teknik ??retim kurumlar?nda g?revli y?netici, ??retmen, uzman, kadrolu ve kadrosuz usta ??reticilerin nitelik ve niceliklerinin y?kseltilmesi i?in yurt i?inde e?itilmelerinde,
2) Mesleki ve teknik e?itim metotlar?n?n ve ara?lar?n?n ara?t?r?lmas?, geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas?nda,
3)??rakl?k, ?rg?n ve yayg?n mesleki ve teknik ??retim kurumlar?n?n at?lye ve laboratuvarlar? i?in makine, ara?, tak?m ve te?hizat al?nmas?, gerekti?inde kiralanmas?, bunlar?n bak?m ve tamirinde,
4)??rakl?k, ?rg?n ve yayg?n mesleki ve teknik e?itim kurumlar?nda g?revli kadrolu ve kadrosuz at?lye ve meslek dersi ??retim elemanlar?na asli g?revleri d???nda, okulda ve i?yerlerinde yap?lan e?itimle ilgili normal maa? ve ?cretlerine ilave ek ?cret ?denmesinde,
5) ??rakl?k, ?rg?n ve yayg?n mesleki teknik e?itimle ilgili her t?rl? yay?nlar?n haz?rlat?lmas?, terc?mesi, ?o?alt?lmas?, sat?n al?nmas? ve da??t?lmas?nda,
6) ?e?itli mesleklerde ?al??makta olanlara hizmet i?inde ve mesleklerinde geli?meleri i?in gerekli bilgi ve becerilerin kazand?r?lmas? i?in Bakanl??a ba?l? e?itim kurumlar?nda kurslar, seminerler ve e?itim programlar? d?zenlenmesinde,
7) ?? ?ncesi e?itimi, yayg?n ve ??rakl?k e?itiminde,
8) Mesleki E?itim Kurulu ile ?l Mesleki E?itim Kurulu toplant?lar?na kat?lan ba?kan, ?ye, m??avir ?ye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu ?yelerine Maliye Bakanl???n?n uygun g?r??? ?zerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakk? ?demelerinde.
?????????????????????
(1) Bu maddenin uygulanmas? ile ilgili olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 M?kerrer say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan 27/12/2005 tarihli ve 5437 say?l? 2006 y?l? Merkezi Y?netim B?t?e Kanununun 13 ?nc? maddesine bak?n?z.


??rakl?k, mesleki ve teknik e?itimi te?vik
Madde 33 ? (M?lga: 20/6/2001 - 4684/10 md.)

ALTINCI KISIM
?e?itli H?k?mler
Sanayi sitelerinde ??rakl?k e?itimi kurumlar?
Madde 34 ? Sanayi ve Ticaret Bakanl???; bakanl?kla koordineli olarak sanayi sitelerinde ??rakl?k e?itimi kurumlar?n?n yer almas?na yard?mc? olur.
Denklik
Madde 35 ? (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/19 md.)
Kapsam?, ?artlar? ve s?resi Bakanl?k?a belirlenecek telafi e?itimine kat?lan ve bu e?itim sonunda yap?lacak s?navlarda ba?ar?l? olan kalfa, usta ve genel lise mezunlar?na, bitirdikleri meslek alan?n?n diplomas? verilir.
Yabanc? ?lkelerden ve ?lkemizdeki mesleki e?itim kurulu?lar?ndan, Bakanl??a ba?l? mesleki ve teknik e?itim okulu ve kurumlar? ile denkli?i Bakanl?k?a kabul edilen di?er bakanl?klara ba?l? okul ve kurumlardan al?nm?? sertifikalar ve belgeler; ??rakl?k, kalfal?k ve ustal?k e?itimine ge?i?te de?erlendirilir.
Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanl?k?a ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.
E?itim giderleri
Madde 36 ? Aday ??rak, ??rak, kalfa ve i?letmelerde mesleki e?itimde kamu ve ?zel kurulu?larca yap?lan teorik ve pratik e?itim giderleri kendi kurum ve kurulu?lar?nca, i?yerlerinde yap?lan pratik e?itimin giderleri ise i?yerlerince kar??lan?r.
??yerleri pratik e?itim i?in e?itim mahalli, s?navlar i?in s?nav ortam?, ara? ve gere? haz?rlarlar.
Meslek kurslar?
Madde 37 ? Bakanl?k, ?rg?n e?itim sisteminden ayr?lm??,istihdam i?in gerekli yeterliklere sahip olmayan ki?ileri i? hayat?nda istihdam imkan? olan g?revlere haz?rlamak amac?yla meslek kurslar? d?zenler. Kurslara kat?lanlar kursa devam ettikleri s?rece bu Kanunun ??rak ve ??rencilere verdi?i haklardan yararlan?rlar.
Bakanl?k, kurslar?n d?zenlenmesinde ilgili Bakanl?k, kurum ve kurulu?larla i?birli?i yapar.
Geli?tirme ve uyum kurslar?
Madde 38 ? Yirmi ve daha fazla personel ?al??t?ran i?letmeler ?al??t?rd??? personelin i?indeki verimini y?kseltmek, yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde geli?melerini sa?lamak amac?yla ?al??ma saatleri d???nda ?e?itli kurslar a?arlar veya ayn? amaca y?nelik di?er kurumlarca a??lan kurslara kat?lmalar?n? sa?larlar.
??letmeler; kurs programlar?n?n haz?rlanmas?nda, uygulanmas?nda ve de?erlen-dirilmesinde Bakanl?k, ?? ve ???i Bulma Kurumu ile i?birli?i yaparlar. Kurslar?n a??lmas? ve i?leyi?ine ili?kin esas ve usuller y?netmelikle d?zenlenir.
?zel e?itim kurslar?
Madde 39 ? Bakanl?k, ?zel e?itime muhta? ki?ilere i? hayat?nda ge?erlili?i olan g?revlere haz?rlay?c? ?zel meslek kurslar? d?zenler. Kurslar?n d?zenlenmesinde ve uygulanmas?nda bu ki?ilerin ilgi, ihtiya? ve yetenekleri dikkate al?n?r.
Kurslara kat?lanlar kursa devam ettikleri s?rece bu Kanunun ??rak ve ??rencilere verdi?i haklardan yararlan?rlar.
Yolluk ve huzur hakk?
Madde 40 ? (M?lga: 20/6/2001 - 4684/10 md.)
Denetleme ve ceza
Madde 41 ? (De?i?ik birinci f?kra : 29/6/2001 - 4702/20 md.) Bu Kanun h?k?mlerine g?re Bakanl??a ba?l? e?itim kurumlar?n?n d???nda kamu ve ?zel kurum ve kurulu?lar?nda yap?lan aday ??rak, ??rak ve kalfalar?n e?itimi ile i?letmelerde yap?lan mesleki e?itim, ??rencilerin bu e?itiminden sorumlu i?letmelerin ba?l? oldu?u oda veya birliklerin temsilcilerinin kat?l?m? ile Bakanl?k?a; i? ortam?, sosyal g?venlik, i? g?venli?i ve sa?l?k ?artlar? bak?m?ndan ise ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???nca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valili?e verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilik?e de?erlendirilir ve gere?i yap?l?r.
Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanl?klarca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.
Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki y?k?ml?l?kleri yerine getirmeyenlere ihtar cezas? verilir.?htar?n tebli?inden itibaren 10 g?n i?inde y?k?ml?l?klerini yerine getirmeyenlerden;
Kanunun;
a) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/20 md.) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine ayk?r? davrananlara asgari ?cretin bir ayl?k tutar? kadar,
b) (De?i?ik : 29/6/2001 - 4702/20 md.) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine ayk?r? davrananlar ile s?zle?meyi tek tarafl? ve haks?z olarak fesheden i?letmelere asgari ?cretin bir ayl?k tutar?n?n ??te ikisi kadar,
Para cezas? verilir.
Bu maddenin (a) ve (b) f?kralar?nda belirtilen asgari ?cret 1475 say?l? ?? Kanununun 33 ?nc? maddesine g?re tespit edilen fiil tarihindeki asgari ?crettir.
Fiilin tekrar? halinde bu cezalar iki kat?na ??kar?l?r.
Fiilin s?rmesi halinde ise meslekten ge?ici men cezas? verilir.
Cezalar mahallin m?lki amirince uygulan?r.
( ?ptal dokuzuncu f?kra: Ana.Mah.'nin 17/2/2004 tarihli ve E.:2003/72,K.:2004/24 say?l? Karar? ile.)
?tiraz edilmeyen cezalar kesinle?ir.
?tiraz, verilen cezan?n yerine getirilmesini durdurmaz.
Para cezalar? 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul? Hakk?nda Kanun h?k?mlerine g?re tahsil edilir.
Bu Kanunun 30 uncu maddesine ayk?r? olarak a??lan i?yerleri durumun ??renilmesinden itibaren ?l Mesleki E?itim Kurulu ile ilgili mercilerin m?racaat? ?zerine mahallin m?lki amirince yedi g?n i?inde kapat?l?r.
Mesleki ve Teknik E?itim Ara?t?rma ve Geli?tirme Merkezi
Madde 42 ? ??rakl?k, Mesleki ve Teknik E?itim konular?nda Bakanl?k?a ihtiya? duyulan planlama, ara?t?rma, geli?tirme ve ?retim hizmetlerini yapmak veya yapt?rmak amac?yla do?rudan merkeze ba?l? ta?ra kurulu?u olarak "Mesleki ve Teknik E?itim Ara?t?rma ve Geli?tirme Merkezi" kurulmu?tur.
(M?lga ikinci f?kra: 20/6/2001 - 4684/10 md.)
Merkezin kurulu?, y?netim,i?leyi? ve d?ner sermaye hizmetlerine ili?kin hususlar ile merkezde g?revlendirilecek personelin nitelik ve ?al??ma esas ve usulleri t?z?kle d?zenlenir.
Merkezde s?zle?meli personel ?al??t?r?labilir. Merkezde g?revli s?zle?meli personel d???ndaki e?itim - ??retim s?n?f? personeli; 2914 say?l? Y?ksek??retim Kurulu Personel Kanunundaki esaslara g?re ?niversitedeki emsalinin mali haklar?ndan aynen faydaland?r?l?r.
Madde 43 ? ( 3423 say?l? Milli E?itim Bakanl???na Ba?l? Mesleki ve Teknik ?gretim Okullar? D?ner Sermayesi Hakk?nda Kanun ile ilgili olup yerine i?lenmi?tir.)
Kald?r?lan h?k?mler
Madde 44 ? a) 20/6/1977 tarih ve 2089 say?l? ??rak,Kalfa ve Ustal?k Kanunu;
b) 17/6/1938 tarih ve 3457 say?l? S?nai M?esseselerde ve Maden Ocaklar?nda Mesleki Kurslar A??lmas?na dair Kanun;
Y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.
Mesleki ve teknik e?itim merkezlerinin kurulu?u
Ek Madde 1 ? (Ek : 29/6/2001 - 4702/21 md.)
?ncelikle, Bakanl?k?a belirlenecek k???k yerle?im birimlerinde olmak ?zere, mesleki ve teknik e?itim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, mesleki ve teknik e?itim alan?nda orta ??retim diplomas?, sertifika ve belge veren programlar uygulan?r.
Mesleki ve teknik e?itim merkezlerinin kurulmas?na, e?itim, ??retim, y?netim ve ?retim ile ilgili her t?rl? i? ve i?lemlere ili?kin esas ve usuller Bakanl?k?a ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.
Kalfal?k ve ustal?k belgesi verilmesi
Ge?ici Madde 1 ? Bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihte;
a) Bakanl?k?a tesbit edilen meslek dallar?nda ?al??makta olup, bakanl?k?a ilan edilecek tarihten itibaren ?? ay i?erisinde m?racaat edenlerden;
1. 18 ya??n? doldurmu? olanlar do?rudan,
2. 16 ya??n? doldurmu? olanlar kapsam ve s?releri Bakanl?k?a belirlenecek e?itime tabi tutulduktan sonra,
Kalfal?k imtihanlar?na al?n?rlar. ?mtihanlarda ba?ar?l? olanlara kalfal?k belgesi verilir.
3. Kalfal?k belgesini alm?? olup 22 ya??n? doldurmu? olanlara ustal?k imtihanlar?n? ba?armalar? ?art? ile ustal?k belgesi verilir.
b) 1. (?ptal: Ana.Mah.nin 17/2/2004 tarihli ve E.:2002/128, K.:2004/23 say?l? Karar? ile)
2. Lise dengi mesleki ve teknik ??retim kurumlar?ndan 1985 - 1986 ??retim y?l? sonuna kadar mezun olanlara;
Do?rudan ustal?k belgesi verilir.
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfal?k ve ustal?k belgesi verilmesi
Ge?ici Madde 2 ? Kanun kapsam?na al?nmam?? il ve mesleklerin Bakanl?k?a kanun kapsam?na al?nmas? halinde al?nma tarihinden itibaren bu il ve mesleklerde kalfal?k ve ustal?k belgeleri bu kanunun ge?ici 1 inci madde h?k?mlerine g?re verilir.
Yap?lan uygulamalar?n ge?erlili?i
Ge?ici Madde 3 ? 3457 say?l? S?nai M?esseselerde ve Maden Ocaklar?nda Mesleki Kurslar A??lmas?na Dair Kanun ile 2089 say?l? ??rak, Kalfa ve Ustal?k Kanununa g?re yap?lan uygulamalar ve al?nm?? olan kalfal?k ve ustal?k belgeleri ge?erlidir.
Sigorta primlerinin ?denmeye ba?lanmas?
Ge?ici Madde 4 ? Bu Kanunun 25 inci maddesine g?re sigorta primlerinin ?denmesine bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihi takip eden mali y?lba??ndan itibaren ba?lan?r. Bu tarihe kadar olan s?rede primlerin i?yeri sahiplerince ?denmesine devam olunur.
Ge?ici Madde 5 ? Bu Kanun gere?ince ??kar?lacak t?z?k ve y?netmelikler Kanunun yay?m? tarihinden itibaren alt? ay i?inde ??kar?l?r.
Ge?ici Madde 6 ? Bakanl?k?a tesbit edilecek illerde ve meslek dallar?nda 1986 - 1987 ??retim y?l?nda i?letmelerde mesleki e?itimin ba?lat?labilmesi i?in i?letmelerin ?al??t?rd?klar? i??i say?s? ?al??ma ve Sosyal G?venlik B?lge M?d?rl???nce 1 A?ustos 1986 tarihine kadar Bakanl??a bildirilir.
Ge?ici Madde 7 ? 32 nci maddenin 2 nci f?kras?n?n (e) bendi 1986 y?l? kazan?lar?na uygulan?r.
Ge?ici Madde 8 ? (Ek: 2/3/1989 - 3525/1 md.)
Bakanl?k, Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihte ge?ici 1 inci maddedeki ?artlara sahip olduklar? halde Bakanl?k?a ilan edilen tarihlerde belge almak i?in m?racaat edemeyenlere 6 (alt?) aya kadar ek m?racaat s?releri vermeye yetkilidir.
Ge?ici Madde 9 ? (Ek : 29/6/2001 - 4702/23 md.)
Bu Kanunun yay?m? tarihinden ?nce, 3308 say?l? ??rakl?k ve Meslek E?itimi Kanununun ??rakl?k e?itimi uygulama kapsam?ndaki mesleklerde ustal?k belgesi sahibi olmad??? halde i?yeri a?m?? olanlara, kapsam ve s?resi ilgili meslek kurulu?lar?n?n g?r??? al?narak Bakanl?k?a belirlenecek tel?fi e?itimine kat?lmalar? ve bu e?itim sonundaki s?navlarda ba?ar?l? olmalar? halinde do?rudan ustal?k belgesi verilir. Bu gibilere tel?fi e?itimini tamamlamalar? i?in be? y?l s?re tan?n?r.
?al??t??? meslek dal? ??rakl?k e?itimi uygulama kapsam?na al?nmadan ?nce meslek odalar?nca mevzuat?na uygun olarak verilmi? kalfal?k ve ustal?k belgeleri, mesle?in o ilde kapsama al?nmas?ndan sonra Bakanl?k?a yeni belgeler ile do?rudan de?i?tirilir.
Ge?ici Madde 10 ? (Ek : 29/6/2001 - 4702/23 md.) Bu Kanun kapsam? d???ndaki mesleklerde, mesleki belgelerin verilmesi i?lemi, o meslek kapsama al?n?ncaya kadar ilgili meslek kurulu?lar?nca mevzuat do?rultusunda yap?l?r.
Y?r?rl?k
Madde 45 ? Bu Kanunun;
a) 32 nci maddesi 1/1/1987 tarihinde,
b) Di?er maddeleri yay?m? tarihinde,
Y?r?rl??e girer.
Y?r?tme
Madde 46 ? Bu Kanunu Bakanlar Kurulu y?r?t?r.
5/6/1986 TAR?HL? VE 3308 SAYILI ANA KANUNA ??LENEMEYEN H?K?MLER
1) 25/6/1992 tarihli ve 3824 say?l? Kanunun ge?ici maddesi:
Ge?ici Madde 1 ? a) 1992 takvim y?l?nda y?ll?k beyanname ile beyan edilecek kazan? ile iratlar,
b) ?l?m ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim y?l?nda y?ll?k beyanname ile beyan edilen kazan? ve iratlar,
c) 1992 y?l?nda m?nferit ve ?zel beyannamelerle beyan edilen kazan? ve iratlar,
d) 1992 takvim y?l?na ili?kin g?t?r? matrahlar,
e) 1992 takvim y?l?nda Gelir Vergisi Kanununun 94 ?nc? maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ?nc? maddesi kapsam?nda yap?lan ?demeler.
?zerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayr?lacak fon paylar? hakk?nda, 7.11.1985 tarihli ve 3238 say?l?, 29.5.1986 tarihli ve 3294 say?l?, 5.6.1986 tarihli ve 3308 say?l? Kanunlar?n ilgili h?k?mlerinin uygulanmas?na devam olunur.
2) 29/6/2001 tarihli ve 4702 say?l? Kanunun Ge?ici Maddesi:
Ge?ici Madde 1 ? Bu Kanunla ilgili y?netmelikler, Kanunun yay?m? tarihinden itibaren bir y?l i?erisinde ??kar?l?r. Bu Kanunun uygulanmas?na ili?kin y?netmelikler ??kar?l?ncaya kadar mevcut y?netmeliklerin bu Kanuna ayk?r? olmayan h?k?mlerinin uygulanmas?na devam edilir.

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?