İnşaat Teknolojisi Alanına Hoş Geldiniz
                                                                              İNŞAAT TEKNOLOJİSİ  
Atatürk Köşesi
Meslek Seçimi
Alan ve dal seçimi
Verimli ders çalışma
ÖSS & ÖSYM
Sınavsız geçiş
3308 Meslek Eğitimi
Staj Bilgileri
İşletmeler
Öğrenci Kulüpleri
Kişisel gelişim
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun girişiMezun aramaİş arayanlarİş ilanı
İLETİŞİM
Görüşlerinizi yazınız Mesaj GirişiMesaj Okuma E-Posta
MULTİMEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolarımızı izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
Müzik dinleyebilirsinizMüzik Galerisi
LİNKLER

ARŞİV

Arşive kaldırılan bilgilere (daha önce Ana sayfada yayınlanan bilgilere) ulaşmak isterseniz buyurun  >>>>

 

Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi
3308 Sayılı Kanun

Amaç
 • MADDE 1.-Bu kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam
 • MADDE 2.-Bu Kanun; Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum,kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar. Tanımlar
 • MADDE 3.-Bu kanunda geçen;
  a) " Bakanlık"; Milli Eğitim Bakanlığını;
  b) " Aday çırak" çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen kişiyi;
  c)"Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;
  d) "Öğrenci",işletmelerde , mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri e) "Kalfa", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi,
  f)"Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen, üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen, düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen ve uygulayan kişiyi,
  g) "Usta öğretici", ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak,çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslek eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;
  h) "İşletmelerde Meslek Eğitimi", mesleki ve teknik okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını;
  i) "Fon", Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu ifade eder
  j) "Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve Kurumları,mesleki ve teknik eğitim alanında ,diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;
  k)"Personel" Kamu ve özel kurum,kuruluş ve işyerlerinde maaş veya ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;
  l)"İşletme", mal veya hizmet üreten kamu ve özel kurum,kuruluş ve işyerlerini;
  m)"Eğitici personel" mesleki yeterliliğe sahip,öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimini almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliğini yapabilme yetkisine sahip kişiyi;
  n) "Mesleki alan", ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını iç eren;bilgi,beceri, tutum,davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı;
  o)"Meslek dalı", bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularında uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum,davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini;
 •  
  İKİNCİ KISIM
  Kurullar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Mesleki Eğitim Kurulu

  Kurul
 • MADDE 4.-Mesleki ve Teknik Eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimini, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere,Bakanlıkta "Mesleki Eğitim Kurulu " kurulur. Bu kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür. Mesleki eğitim kurulu Bakanlık müsteşarının başkanlığında;
  a)Bakanlığın mesleki eğitimle görevli müsteşar yardımcıları,
  b)İç işleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
  c)Maliye Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
  d)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
  e)Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
  f)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
  g)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı,
  h)Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,
  i)Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,
  J)Bakanlığın, mesleki eğitim ile ilgili genel müdürleri,
  k)Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu başkanı veya üst düzey yetkilisi,
  l)Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği başkanı veya üst düz ey yetkilisi,
  m)En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları konfederasyonu başkanı veya üst düzey yetkilisi,
  n)En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu başkanı veya üst düzey yetkilisi,
  o)Bankalar Birliği başkanı veya üst düzey yetkilisi
  p)Mesleki eğitim alanında görevlendirilecek yüksek öğretim kurulu temsilcisi
  r)Türkiye serbest muhasebeciler,serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirleri odaları birliği başkanı veya üst düzey yetkilisinden, Oluşur. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda mesleki eğitim kurulu toplantılarına ilgili kurum temsilcilerini de davet eder. Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü durumlarda mesleki eğitim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Meslek Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

  Görevleri
 • MADDE 5.-Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a)Gerek bu kanun ve gerekse bu kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve değerlendirilmesini sağlamak.
  b)Muhtelif sektör ve branşta çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konusunda eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek
  c)Çıraklık ve mesleki eğitim programlarının esasları ve süreleri hakkında bakanlığa görüş bildirmek.
  d)Çıraklık ve işletmelerdeki mesleki eğitim imtihan komisyonlarının kurulması ve çalışması ile imtihanların yapılış usullerine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
  e)bAday çırak, çırak ve işletmelerdeki mesleki eğitim gören öğrenciler için sözleşme modellerini hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
  f)Lüzumu halinde çıraklık ve mesleki eğitim ile ilgili konuların incelenmesi için ihtisas komisyonları kurmak.
  g)Çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili Bakanlıkça gönderilecek konuları incelemek ve görüş bildirmek
  h)Bu kanuna göre yapılacak çıraklık ve işletmelerdeki mesleki eğitimde; uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve meslekleri bildirmek ve Bakanlığa görüş bildirmek
  i)İl Mesleki Eğitim Kurullarının yıllık çalışma raporlarını değerlendirmek
  j)Teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine etkilerini izlemek ve Bakanlığa bildirmek.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İl Mesleki Eğitim Kurulu
  Kurul
 • MADDE 6.- Bu kanun kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyeler bulunmak üzere illerde " İl Mesleki Eğitim Kurulu" kurulur. İl Mesleki Eğitim Kurulu İl milli eğitim müdürünün başkanlığında;
  a)Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),
  b)İl Sağlık Müdürü veya temsilcisi,
  c)İl Sanayi ve Ticaret Müdürü;
  d)Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı veya temsilcisi ile mesleki eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek 3 üye;
  e)İl Ticaret Odası Başkanı veya temsilcisi ,
  f)İl Sanayi Odası Başkanı veya temsilcisi,
  g)Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde il sanayi ve ticaret odası başkanı veya temsilcisi
  h)İlin mesleki eğitiminden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı;
  i)Kurulun sekretarya görevini yürüten okul müdürü,
  j)İlde faaliyet gösteren mesleki teknik eğitim okullarından ve kurumlarından birer yönetici,
  k)En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi sendikaları temsilcisi,
  l)Defterdar veya temsilcisi,
  m)Türkiye iş kurumu veya temsilcisi,
  n)Sosyal sigortalar kurumu başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,
  o)En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işveren sendikaları temsilcisinden, Oluşur. İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına,gerekirse başkanının isteği üz ere ilgili kurum temsilcilerini davet edilir. İl mesleki eğitim kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir. İl Mesleki eğitim kurulunun valinin onayı ile uygulanır. Vali, gerekli gördüğü hallerde il mesleki eğitim kuruluna başkanlık eder.

  Görevleri
 • MADDE 7.- İl Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a)Muhtelif sektör ve branştaki çıraklık ve mesleki eğitim ihtiyacını il seviyesinde tespit etmek ve Bakanlığa sunmak
  b)Bakanlıkça gönderilen çıraklık ve mesleki eğitim çerçeve programlarının il ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek.
  c)Çıraklık ve mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı olmak.
  d)Bu kanunun hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
  e)Çıraklık ve Mesleki Eğitim konularında valilikçe gönderilecek konuları incelemek ve sonuçlandırmak,
  f)İldeki çıraklık ve mesleki eğitim uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek. Bu konu ile ilgili yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

  Kapsama alma
 • MADDE 8.-İlin Bakanlıkça Kanun kapsamına alınma kararının yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde " İl Mesleki Eğitim Kurulu" kurulur.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi

  Aday çırak
 • MADDE 9.-İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilirler. Çıraklık şartları
 • MADDE 10.-Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
  a)İlköğretim okulunu bitirmiş ve 15 yaşından gün almamış olmak.
  b)En az ilköğretim okulu mezunu olmak.
  c)14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak.
  d)Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak,on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitime alınabilir. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Aday çırak ve çırakların statüleri
 • MADDE 11.- Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerlerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.

  Eğitim ve çalışma
 • MADDE 12.-Aday çırak veya çıraklar, mesleğin özelliklerine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak yapılabilir. Aday çırak ve çıraklar pratik eğitimlerini işyerlerinde iş yerindeki eksik kalan pratik eğitimlerini ile teorik eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen iş yerlerinin eğitim birimlerinde yapar Teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür. Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanunun 69 uncu maddesi hükmü göz önünde bulundurulur. Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

  Sözleşme yapılması
 • MADDE 13.-Bu kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında on dokuz yaşından gün olmamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve kalfalık belgesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur. İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi, reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, iş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla devam eder, aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup, yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar. Bu kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanunun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile on sekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun ,İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanamaz

  Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi
 • MADDE 14-Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 gün içinde ilgili çıraklık eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurmadığı taktirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme döneminde ücret ödenir. Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar. Meslekler itibarıyla çıraklık eğitimine girişte aranan eğitim düzeyi ve çıraklık süresi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça en az iki,en çok dört yıl olarak belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık izin dışındaki iki aydan fazla devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir. Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar eğitim süresi mesleklerindeki çıraklık eğitimi süresinin yarısına kadar kısaltılabilir. Bu süresinin ne kadar kısaltılabileceği, ilgili meslek kuruluşunun teklifi ve mesleki eğitim kurulunun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim programlarının herhangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın eğitim programını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi daha önce aldığı mesleki eğitim programının içeriği ile devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.

  Usta öğretici bulundurma şartı
 • MADDE 15.-Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır.

  Kalfalık sınavı
 • MADDE 16.-Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık sınavı ile tespit edilir. Çıraklık kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmek zorundadırlar. Sınav komisyonlarının teşkili ile imtihanın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık sınavını izleyen ikinci kalfalık sınavının tamamlanması ile sona erer. Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü sigorta primlerinin ödenmesine son verilir.

  Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme
 • MADDE 17.-Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere Kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir. Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ücret, Sosyal Güvenlik ve İzin


  Ücret ve Sosyal Güvenlik
 • MADDE 25.-Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi, kişi reşit ise kendisi, öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30 'undan aşağı ücret ödenemez.
   
 • Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
   
 • Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır.
   
 • Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır.
   
 • Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23,24,35 ve 42'nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı kanununa göre iş görmezlik ödenekleri bağlanarak sürekli iş göremezlik gelirine esas olarak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.

  İzin
 • MADDE 26.-Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Ustalık

  Ustalık Eğitimi
 • MADDE 27.-Kalfalık yeterliliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları düzenlenir. Bu kursların kapsam ve süreleri Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir. Kurslar çalışma saatleri dışında açılır.

  Ustalık sınavı
 • MADDE 28.
  a)Ustalık sınavı, adayın kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir. Sınavın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
  b)Kalfaların ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir
  c)Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

  Meslek lisesi mezunları için ustalık
 • MADDE 29.-En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar,Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir. Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin hak,yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu veya mesleki teknik eğitim merkezi mezunlarından alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

  İşyeri açma
 • MADDE 30.-Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Bu kanunun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır. Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İşyeri sahipleri veya işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar. Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarının on sekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz. Teknik lise mezunlarını veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir.

  Usta öğreticilik
 • MADDE 31.-Usta yeterliliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarının başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.

  BEŞİNCİ KISIM
  Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu

  Kuruluş
 • MADDE 32.
   
 • 1.Örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak artırılması, çıraklık eğitimi dahil örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip geliştirilmesi, mesleki ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının kamu ve özel işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesini sağlamak gayesiyle; Bakanlık emrinde ve Merkez Bankası nezninde "Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" kurulmuştur.
   
 • 2.Fonun kaynaklarını;
  a)Her yıl Bakanlık bütçesine bu maksatla konulacak ödenek,
  b)27.11.1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki kararla kurulan "Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan Bakanlar Kurulunca bu fon gelirinin % 10'undan az olmamak üzere belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,
  c)Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin karları,
  d)Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim öğretimde üretilen malların satışından elde edilen hasılatlar,
  e)Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerine ilave olarak ödeyecekleri yüzde birlik meblağ.(mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uygulamasında gider yazılamaz.) Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan vergisinin % 1'i gelir ve kurumlar vergisinden ayrı ve Fona ait meblağ olarak mükellefler tarafından hesaplanır. Bakanlar kurulu bu oranı % 3'e kadar yükseltmeye yetkilidir. Gelirler ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Fona ödenecek meblağın tarh, tahakkuk ve ödenmesine ait usul ve esaslar hakkında, gelir ve kurumlar vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesine ilişkin hükümler uygulanır. Bu bent uyarınca vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen Fona ait paralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar , Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde T. C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına gönderilir.
  f)5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 2567 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde gereğince odalar, borsalar, ve birlikler tarafından eğitim gayesiyle bütçelerinden ayrılan payların % 50" si,
  g)507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa 3153 sayılı kanunla eklenen ek 6'ncı madde gereğince , esnaf ve küçük sanatkar dernekleri, birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları tarafından eğitim gayesiyle gayri safi gelirlerinden ayrılan payların % 50'si,
  h)2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesine göre işçi sendika ve konfederasyonlarınca gelirlerinden eğitim maksadıyla ayrılan payların % 25'i,
  i)2821 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan işveren sendika ve konfederasyonlarının bir önceki yıl aidat gelirlerinin % 5'i nispetinde ayıracakları paylar,
  j)492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesi ile ayrı kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VII numaralı pozisyonunda yazılı diploma harçları. Bu harçlar makbuz karşılığında ödenir. Bunun şeklini ve Fona ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Mükellefler ve vergi sorumluları ile yukarıdaki f,g,h,i ve j bentlerinde sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanarak ödenmesi gereken Fona ait meblağ hakkında 213 sayılı Vergi Usul kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü hakkında kanun hükümleri uygulanır.
  k)Fonun mal varlığından elde edilen gelirler
  l)Bağış, yardım ve diğer gelirler Teşkil eder. Bağış ve yardımlar hariç mükellef veya sorumlularca fona yapılan ödemeler, vergi uygulamasında gider yazılamaz.
   
 • 3.Fon kaynaklarının kullanımı;
  a)Çıraklık,Örgün ve Yaygın Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarından görevli yönetici, öğretmen, uzman ve kadrolu, kadrosuz usta öğreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içi ve yurt dışında eğitilmeleri,
  b)Mesleki ve teknik eğitim metotları ve araçlarının araştırılması , geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
  c)Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik öğretim kurumlarının atölye ve laboratuvarları için makine, araç, takım ve teçhizat satın alınması; gerektiğinde kiralanması, bunların tamir ve bakımı
  d)Çıraklık, örgün ve yaygın mesleki , teknik eğitim kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretim elemanlarına aslı görevi dışında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret ödenmesi
  e)Çıraklık,örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimle ilgili her türlü yayınların hazırlatılması, tercümesi, çoğaltılması, satın alınması ve dağıtılması,
  f)Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanlara hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi
  g)İş öncesi eğitimi, yaygın ve çıraklık eğitimi
  h)Çıraklık, mesleki ve teknik eğitim yapan kurumları teşvik
  i)Çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik araştırmaların desteklenmesi
  j)Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Mesleki Eğitim kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine yolluk ve huzur hakkı
  k)3423 sayılı Kanunla kurulan mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin arttırılması
  l)Meslek kurslarından, Bakanlıkça tespit edilen kurslara katılan kursiyerlere, kursa devam ettikleri sürece asgari ücretin % 30 'u oranında destekleme yardımı
  m)Bu kanunla kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Döner Sermayesine tahsis edilecek sermaye, Harcamalarda kullanılır.
   
 • 4.Fondan yapılan harcamalar, 1050 sayılı muhasebei Umumiye kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi olmadan yapılır.
   
 • 5.Fonun denetimi; Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlıkça belirlenecek birer üyeden meydana gelecek komisyon tarafından yapılır.
   
 • 6.Fonun,yönetim, işleyiş ve kullanma usul ve esasları ile fona ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
 • 7.Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu:
  a)Kurumlar vergisinden ,(İktisadi işletmeler hariç)
  b)Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden.
  c)Yapacağı her türlü muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden
  d)Faiz gelirleri, Banka ve Sigorta Muameleler Vergisinden , Muaftır.

  Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Teşvik
 • MADDE 33.-Bu kanunun kapsamına giren işyerlerinde kanunda belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzel kişilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona ödedikleri meblağın % 50'si teşvik pirimi olarak fondan iade olunur. Bakanlar Kurulu bu oranı yükseltmeye ve indirmeye yetkilidir. Bu geri ödemede bir önceki vergilendirme döneminde fona ödenen meblağ esas alınır.
 • ALTINCI KISIM
  Çeşitli Hükümler

  Sanayi sitelerinde çıraklık eğitim kurumları
 • MADDE 34.- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; bakanlıkla koordineli olarak sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumlarının yer almasına yardımcı olur.

  Denklik
 • MADDE 35.-Kapsamı,şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir. Yabancı ülkelerden ve ülkemizdeki mesleki eğitim kuruluşlarından,Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okulu ve kurumları ile denkliği Bakanlıkça kabul edilen diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlardan alınmış sertifikalar ve belgeler; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir. Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Eğitim Giderleri
 • MADDE 36.-Aday çırak,çırak, kalfa ve işletmelerde mesleki eğitimde kamu ve özel kuruluşlarca yapılan teorik ve pratik eğitim giderleri kendi kurum ve kuruluşlarınca işyerlerinde yapılan pratik eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanır. İşyerleri pratik eğitim için eğitim mahalli, imtihanlar için imtihan ortamı, araç ve gereç hazırlarlar.

  Meslek Kursları
 • MADDE 37.-Bakanlık, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları düzenler. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar. Bakanlık, kursların düzenlenmesinde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

  Geliştirme ve uyum kursları
 • MADDE 38.-Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler çalıştırdığı personelin işindeki verimini yükseltmek, yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amacıyla çalışma saatleri dışında çeşitli kurslar açarlar veya aynı amaca yönelik diğer kurumlarca açılan kurslara katılmalarını sağlarlar. İşletmeler;kurs programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Bakanlık, İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği yaparlar. Kursların açılması ve işleyişine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

  Özel eğitim kursları
 • MADDE 39.-Bakanlık, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan ve görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi , ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar. (Milli Eğitim Bakanlığının 3 Aralık 1997 tarih ve 23189 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3308 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
   
 • a)Kalfalık sınavlarına girebilmek için çıraklık eğitimini tamamlamış veya kanunun denklik veya geçici madde hükümlerin çerçevesinde bu sınavlara katılmaya hak kazanmış olmak ")

  Yolluk ve huzur hakkı
 • MADDE 40.- Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan,üye, müşavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine kamu ve özel kurumlarında çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk ve huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerin miktarı Bakanlıkça tespit edilir ve fondan karşılanır.

  Denetleme ve ceza
 • MADDE 41.-Bu kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim,öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır. Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanlıkça müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kanunun ; 9,10,12.13,14,15,17,20.22,25,26,28 ve 30 uncu maddelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren 10 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden;
  Kanunun;
  a)9,10.25,26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgari ücretin bir aylık tutarı kadar,
  b)12,13,14,15,17,20,22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmelere asgari ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar, Para cezası verilir.
  Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen asgari ücret 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre tespit edilen fiil tarihindeki asgari ücrettir Fiilin tekrarı halinde bu cezalar iki katına çıkarılır. Fiilin sürmesi halinde ise meslekten men cezası verilir. Cezalar mahallin mülki amirince uygulanır. Verilen para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahallin mülki amirince yedi gün içinde kapatılır.

  Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • MADDE 42.- Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan planlama, araştırma, geliştirme ve üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak amacıyla doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak " Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi " kurulmuştur. Merkezin döner sermaye hizmetleri için başlangıç sermayesi olarak 100 milyon lira tahsis olunur. Bakanlar Kurulu bu sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye; Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Fonu'ndan karşılanır. Merkezin kuruluş; yönetim işleyiş ve döner sermaye hizmetlerine ilişkin hususlar ile merkezde görevlendirilecek personelin nitelik ve çalışma esas ve usulleri tüzükle düzenlenir. Merkezde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Merkezde görevli sözleşmeli personel dışında eğitim-öğretim sınıfı personeli; 2914 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Personel kanunundaki esaslara göre Üniversitedeki emsalinin mali haklarından aynen faydalandırılır.

 • MADDE 43.-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi hakkında kanunun birinci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Okulların döner sermayelerinin toplamı 5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar kurulunca 10 katına kadar arttırılabilir. Sermaye artırımları Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek karın en çok üçte biri, bu karın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında " üretimi teşvik pirimi " olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Primin dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Kaldırılan hükümler
 • MADDE 44.
  a)20.6.1977 tarih ve 2089 sayılı çırak, kalfa ve Ustalık kanunu,
  b)17.6.1983 tarih ve 3457 sayılı Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına dair kanun; Yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi
 • GEÇİCİ MADDE 1.-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
  a)Bakanlıkça tespit edilen meslek dallarında çalışmakta olup Bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden:
   
 • 1-18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
   
 • 2-16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra. Kalfalık sınavlarına alınırlar. Sınavlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.
   
 • 3-Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık sınavlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.

  b)
   
 • 1.Bir işyeri sahibi olan ve işyerinde fiilen usta olarak çalışan ve Bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlere;
   
 • 2-Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985-1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara Doğrudan ustalık belgesi verilir.

  Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi
 • GEÇİCİ MADDE 2.-Kanunun kapsamına alınmamış il ve mesleklerin Bakanlıkça kanunun kapsamına alınması halinde alınma tarihinden itibaren bu il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgeleri bu kanunun geçici 1 inci madde hükümlerine göre verilir.

  Yapılan uygulamaların geçerliliği
 • GEÇİCİ MADDE 3.-3457 sayılı Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına dair Kanun ile 2089 sayılı Çırak,Kalfa ve Ustalık kanununa göre yapılan uygulamalar ve alınmış olan kalfalık ve ustalık belgeleri geçerlidir.

  Sigorta primlerinin ödenmeye başlaması
 • GEÇİCİ MADDE 4.-Bu kanunun 25 inci maddesine göre sigorta primlerinin ödenmesine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden mali yılbaşından itibaren başlanır. Bu tarihe kadar olan sürede primlerin işyeri sahiplerince ödenmesine devam olunur.

 • GEÇİCİ MADDE 5.-Bu kanunun gereğince çıkarılacak tüzük ve yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.

 • GEÇİCİ MADDE 6.-Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında1986-1987 öğretim yılında işletmelerde mesleki eğitimin başlatılması için işletmelerin çalıştırdıkları işçi sayısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğünce 1 Ağustos 1986 tarihine kadar Bakanlığa bildirilir.

 • GEÇİCİ MADDE 7.-32'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (e) bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır.

 • GEÇİCİ MADDE 8.-Bakanlık, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1'nci maddedeki şartlara sahip oldukları halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere 6 (altı) aya kadar ek müracaat süreleri vermeye yetkilidir. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son değişiklik, 3 Aralık 1997 tarih ve 23189 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aşağıdaki geçici madde eklenmiştir; "Geçici madde 1- 1996-1997 öğretim yılında veya daha önceki yıllarda ilkokuldan mezun olanlardan isteyenler, şartları taşımaları halinde bu yönetmelik hükümlerine göre çıraklık eğitim merkezlerine aday çırak veya çırak olarak kayıt yaptırabilirler. Ayrıca 1996-1997 öğretim yılında çıraklık eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler çıraklık eğitimlerini bu merkezlerde tamamlarlar.)


 • Yürürlük
 • MADDE 45.Bu Kanunun;
  a)32'nci maddesi 1.1.1987 tarihinde,
  b)Diğer maddeleri yayımı tarihinde Yürürlüğe girer.


  Yürütme
 • MADDE 46.-Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu
 • EK MADDE 1.-Öncelikle , Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinde olmak üzere, mesleki ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar uygulanır. Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  3308 Sayılı
  "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun" adı
  "Mesleki Eğitim Kanunu, bu kanunda geçen
  "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi
  "Milli Eğitim Bakanlığı",
  "İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü " ibaresi,,
  "İl Milli Eğitim Müdürlüğü";
  "Çıraklık ve Meslek Eğitimi" ibaresi,
  "Mesleki Eğitim".
  "Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu" ibaresi
  "Mesleki Eğitim kurulu".
  "İl çıraklık ve mesleki Eğitim kurulu" ibaresi
  "İl Mesleki Eğitim kurulu" ,
  "İşçi" ibaresi "Personel",
  "İmtihan" ibaresi "Sınav".
  "Çıraklık Eğitimi Merkezi" ibaresi
  "Mesleki Eğitim Merkezi",
  "Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ibaresi
  "Mesleki Eğitimi Geliştirme ve yaygınlaştırma Fonu" ve
  "50 ve daha fazla işçi" ibaresi
  "Yirmi ve daha fazla personel" olarak değiştirilmiştir.

 • GEÇİCİ MADDE 9.-Bu kanunun yayımı tarihinden önce,3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara ,kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telafi eğitimini tamamlamaları için beş yıl süre tanınır. Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir.

 • GEÇİÇİ MADDE 10.-Bu kanun kapsamı dışındaki mesleklerde, mesleki belgelerin verilmesi işlemi o meslek kapsamına alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca mevzuat doğrultusunda yapılır
 • Yürürlük
 • MADDE 45.Bu Kanunun;
  a)32'nci maddesi 1.1.1987 tarihinde,
  b)Diğer maddeleri yayımı tarihinde Yürürlüğe girer.


  Yürütme
 • MADDE 46.-Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kuruluşu
 • EK MADDE 1.-Öncelikle , Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinde olmak üzere, mesleki ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde, mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar uygulanır. Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  3308 Sayılı
  "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun" adı
  "Mesleki Eğitim Kanunu, bu kanunda geçen
  "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" ibaresi
  "Milli Eğitim Bakanlığı",
  "İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü " ibaresi,,
  "İl Milli Eğitim Müdürlüğü";
  "Çıraklık ve Meslek Eğitimi" ibaresi,
  "Mesleki Eğitim".
  "Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu" ibaresi
  "Mesleki Eğitim kurulu".
  "İl çıraklık ve mesleki Eğitim kurulu" ibaresi
  "İl Mesleki Eğitim kurulu" ,
  "İşçi" ibaresi "Personel",
  "İmtihan" ibaresi "Sınav".
  "Çıraklık Eğitimi Merkezi" ibaresi
  "Mesleki Eğitim Merkezi",
  "Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu" ibaresi
  "Mesleki Eğitimi Geliştirme ve yaygınlaştırma Fonu" ve
  "50 ve daha fazla işçi" ibaresi
  "Yirmi ve daha fazla personel" olarak değiştirilmiştir.

 • GEÇİCİ MADDE 9.-Bu kanunun yayımı tarihinden önce,3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi olmadığı halde işyeri açmış olanlara ,kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telafi eğitimini tamamlamaları için beş yıl süre tanınır. Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir.

 • GEÇİÇİ MADDE 10.-Bu kanun kapsamı dışındaki mesleklerde, mesleki belgelerin verilmesi işlemi o meslek kapsamına alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca mevzuat doğrultusunda yapılır.

MEVZUAT ve KANUNLAR    ANA MENÜ

Öğreten Öğretmen ile
AutoCAD Eğitim Videoları

İnşaat firmalarının reklamları kabul edilir.
Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
İltest Yapı Araştırma
Protest Yapı Araştırma ve Test Merkezi
İzomet Web Sitesine gitmek için tıklayınız.
Potansiyel İnşaat Web Sitesine gitmek için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız. Yenı Levent İzo. Web sitesine gitmek için tıklayınız
Mobilyalarınız için hırdavat malzemeleri alacaksanız bize uğrayın.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
AYIN ÖĞRENCİLERİ
BURSABURSA
GÜNÜN SÖZÜ

Bize Ulaşmak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hattı ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanına (Bölümüne) Aittir.
İnşaat Teknolojisi Web Takımı