İnşaat Teknolojisi Alanına Hoş Geldiniz
                                                                              İNŞAAT TEKNOLOJİSİ  
Atatürk Köşesi
Meslek Seçimi
Alan ve dal seçimi
Verimli ders çalışma
ÖSS & ÖSYM
Sınavsız geçiş
3308 Meslek Eğitimi
Staj Bilgileri
İşletmeler
Öğrenci Kulüpleri
Kişisel gelişim
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun girişiMezun aramaİş arayanlarİş ilanı
İLETİŞİM
Görüşlerinizi yazınız Mesaj GirişiMesaj Okuma E-Posta
MULTİMEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolarımızı izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
Müzik dinleyebilirsinizMüzik Galerisi
LİNKLER

ARŞİV

Arşive kaldırılan bilgilere (daha önce Ana sayfada yayınlanan bilgilere) ulaşmak isterseniz buyurun  >>>>

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 ve 19 maddesi:

    Staj Çalışması

    Madde 18- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında (Anadolu imam-hatip liseleri hariç);

a)Anadolu teknik lisesi öğrencileri en az 300 saat,

b)Anadolu meslek lisesi öğrencileri en az 160 saat

staj çalışması yapmak zorundadırlar. Staj çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere staj çalışmalarını tamamlayıncaya kadar diploma düzenlenmez.

3308 sayılı kanun hükümlerine göre işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler staj çalışmasından muaf tutulurlar.

  Anadolu Teknik Lisesi Öğrencilerine Anadolu Meslek Lisesi Diploması Düzenlenmesi

Madde 19- Sorumlu dersi olmaksızın 12 nci sınıfa geçen ve 160 saatlik staj çalışmasını tamamlayan Anadolu teknik lisesi öğrencileri Anadolu meslek lisesi diploması almaya hak kazanır. Anadolu meslek lisesinde aynı bölümü bulunmayan Anadolu teknik liselerinin 11 inci sınıfından ayrılarak Anadolu meslek lisesi diploması almak isteyenler için düzenlenecek diplomaların bölüm hanesine Bakanlıkça belirlenen meslek bölümü yazılır. Bu öğrencilerden, isteyenlerin diplomaları öğrenci oldukları okul müdürlüğünce düzenlenir ve öğrenim belgesiyle birlikte verilir. 12 nci sınıfa devam etmek isteyenlerin diplomaları geri alınarak yeniden okullara kayıtları yapılır. Bu öğrenciler, daha önce yapmış oldukları 160 saatlik staj çalışmalarını 300 saate tamamlarlar.

Not: Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde konu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yönetmeliğin tamamı aşağıda yer almaktadır.

mevzuat

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Yayın : Tebliğler Dergisi

Yayım Tarihi ve Sayısı : --/09/2000 - 2516

Numarası :

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik,Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının hazırlık sınıfı kontenjanlarının tespiti, öğrenci başvuruları, kayıt-kabulleri, nakilleri, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî EğitimTemelKanunu, 3797 sayılı Millî EğitimBakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3308 sayılı Çıraklık ve MeslekEğitimi Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık:Millî EğitimBakanlığını,

b)Okul:Anadolu meslek lisesini, Anadolu teknik lisesini ve Anadolu imam-hatip lisesini,

c)HazırlıkSınıfı:Dokuzuncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

d)Veli:Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Amaç

Kuruluş
Madde 5- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı hariç; üç yıl süreli Anadolu meslek liseleri ve Anadolu imam-hatip liseleri ile dört yıl süreli Anadolu teknik liseleridir. Bu okullarda karma eğitim yapılır.

Okulun Amacı
Madde 6- Okulun amacı, öğrencilerin;

a)Uygulanan programlarda öngörülen meslekî bilgi ve becerileri kazanmalarını ve iş hayatına hazırlanmalarını,

b)İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

c)Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini

sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon, Kontenjan Tespiti, Başvuru, Sınav ve Kayıt-Kabul

Kontenjan Tespiti, Ön Kayıt ve Nakil Komisyonu
Madde 7- Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarının tespiti, asıl kayıtlarla doldurulamayan kontenjanlara ön kayıt yolu ile öğrenci alınması ve öğrenci nakillerini değerlendirmesi için bir komisyon oluşturulur.

Bu komisyon; okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, ilgili bölüm şefleri ile okul aile birliğinden bir temsilciden oluşturulur.

Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kontenjanının Tespiti
Madde 8- Hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci sayısı, okulun fizikî olanakları, donatım durumu, sektörün gereksinimi, atölye ve meslek dersleri ile yabancı dil öğretmeni sayısı dikkate alınarak komisyonca yapılacak değerlendirme sonunda bir tutanakla belirlenir.Hazırlık sınıfları dahil bütün sınıflarda bir şubedeki öğrenci sayısının 30’u aşmaması esas alınır.

Bölümlere göre hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanları her ders yılı Ekim ayının ikinci haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderilir.Bu kontenjanlar Bakanlıkça değerlendirilerek her yıl kılavuzda ilân edilir.

Sınav ve Kayıt-Kabul
Madde 9- Okullara merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır.

Sınavlara başvuru ve kayıt-kabulle ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir.

Merkezî sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girerek denizcilik, otelcilik ve turizm gibi bazı meslek alanlarını tercih eden öğrenciler, bu sınavda başarılı olmaları hâlinde ayrıca yerleştirildikleri okullarda mülakat/mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulurlar.

Mülakat/mülakat ve kondisyon sınavı esasları Bakanlıkça belirlenir ve sınav kılavuzunda ilân edilir.Bu sınav sonucunda okula kesin kayıt hakkı kazanamayan adaylar, diğer Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında açık bulunan kontenjanlar için ön kayıt yaptırabilirler.

Sınava başvurulardan sonra açılan ve kılavuzda yer almayan okul veya bölümlere başvurular ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yapılacak açıklamalara göre yürütülür.

Sınava Başvuru Şartları
Madde 10- Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmek üzere, 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine başvurabilirler.Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sağlık durumlarının girmek istedikleri mesleğin öğrenimine elverişli bulunması gerekir.Bu husus gerektiğinde raporla belgelendirilir.

İlgili mevzuata göre, ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Nakiller
Madde 11- Bu okullar arasında öğrenci nakilleri;

a) Velinin kamu görevi nakli, bir yıldan az olmayan görevlendirmeler, görevlendirmelerin iptali, açıktan atama veya ilk defa göreve başlama, görevine son verilmesi, istifa etmesi,

b) Özel iş yerlerinde çalışan velinin iş yeri nakli, yeni iş yeri açması veya iş değişikliği,

c) Velinin emekli olurken ilk altı ay içinde gösterdiği ikametgâh değişikliği, ölümü veya boşanma sebebiyle yapılan ikamet değişikliği,

d) Velinin veya öğrencinin can güvenliğinin olmaması, doğal afetler,

e) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki sağlık kurumlarından hastalık nedeniyle sağlık kurulu raporu alınması,

f) Aynı il ve ilçe merkezlerindeki okullar arasında nakil için öğrencilerin kayıtlı oldukları meslek alanında kontenjan bulunması, nakil istenilen okula aynı yıl kaydedilen öğrencilerden giriş puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla okula kayıt olduktan sonra meydana gelen ikamet değişikliği

durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır.

Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin dışında kabul edilebilir önemli nedenlere dayalı nakil istekleri de belgelendirildiğinde komisyonca değerlendirilir.

Nakil İçin Başvuru
Madde 12- Nakil için başvuru, genel olarak birinci dönemin son iki haftası içinde veya ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının başlamasına 20 gün kalıncaya kadar öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır.

Ancak, 11’inci maddenin(a), (c), (d) ve (e) bentlerine göre, nakil komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlerin dönem içinde de nakilleri yapılabilir.

Sınavlara başvuru tarihinden sonra nakil şartlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, kılavuzda belirtilen sürelerde tercih değiştirme hakkını kullanmayıp sınav sonuçları ilân edildikten sonra nakil isteğinde bulunanların o ders yılı için başvuruları kabul edilmez.

Nakil Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde 13-Başvurulan okul müdürlüğünce, nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda nakil isteğinde bulunulan okul müdürlüğüne gönderilir.

11 inci maddenin (a), (b), (c), (d) bentlerine göre nakillerin yapılabilmesi için özür tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunulması, ayrıca (b) bendine göre nakillerin yapılabilmesi için yeni yerleşim biriminde nakli istenen öğrencinin velisi tarafından 60 iş günü Bağ-Kur veya SosyalSigortalarKurumuna sigorta priminin yatırılmış olması gerekir.

Nakil ile ilgili belgeler, komisyonca bir hafta içinde incelenir.Öğrenciler, parasız yatılı olup olmadıkları ve okula girişteki başarı durumları göz önünde bulundurularak sıralamaya tabi tutulurlar. Okula kaydına esas başarısı yüksek olan öğrencilere öncelik verilmek suretiyle nakil istekleri yerine getirilir.

Komisyonca nakli uygun bulunan öğrencilerin nakil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için durum okul müdürlüğünce öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.Olumlu görüş yazısı alınmadan tasdikname düzenlenmez.

Nakil şartlarını taşımakla birlikte nakledeceği okul ve bölümde öğrencinin seviyesine uygun sınıf ve bölümde öğrenci bulunmaması durumunda öğrencilerin nakilleri velilerinin istekleri de dikkate alınarak devam edebileceği aynı programın bulunduğu başka bir okula yapılabilir.

Nakil şartlarını taşıyan öğrencilerden, yalnız 9 uncu sınıfa devam edeceklerin, nakledilecekleri okulda bölümlerinin bulunmaması durumunda okula giriş puanlarına göre devam edebilecekleri uygun bir bölüme nakilleri yapılır.

Nakillerin fazla olması nedeniyle şube mevcutlarının artması durumunda okulda yeni şube açılabilir.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Kayıt-Kabul ve Nakilleri
Madde 14- Yurt dışından gelen öğrencilerden;

a) Daha önce bu okullara devam etmiş olanların, denkliği tanınan bir okula bir süre devam etmiş olduklarını,

b) Önceden bu okullara devam etmemiş olanların denkliği tanınan bir okula en az iki ders yılı devam etmiş olduklarını,

c)Yurt dışında açılmış olan Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumları öğrencilerinin nakil şartlarından birini taşıdıklarını,

d)KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti’nde aynı yabancı dille öğretim yapan bir okulda en az bir öğretim yılı öğrenim gördüklerini

belgelendirmeleri istenir.

Bu öğrenciler devam ve başarı durumlarını belgelendirmek zorundadırlar. Kuzey KıbrısTürkCumhuriyeti’nden gelenlerden denklik belgesi istenmez.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde 15- Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, on gün içinde okullarına geri dönebilirler.

Hazırlık sınıfından ayrılan öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmaları nedeniyle okulla ilişiği kesilenler, süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi, Staj Çalışması

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Madde 16-Hazırlık sınıfına devam edecek toplam öğrenci sayısı 8 veya üzerinde ise öğrenciler okullarında hazırlık sınıfına devam ettirilirler. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci sayısının 8’in altında olması hâlinde, bu öğrenciler isterlerse açık kontenjanı bulunan ve giriş puanlarının uygun olduğu başka bir bölüme veya aynı türdeki başka bir okula kaydedilirler.

9 uncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az “geçer” not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Başarının Değerlendirilmesi
Madde 17- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez.Ancak, öğrencilerin teşekkür ve takdir durumları belirlenirken bu notlar da dikkate alınır. Öğrencilere her dönem derslerden birer dönem notu verilir. Öğrencinin yabancı dil dersinden başarılı sayılabilmesi için ikinci dönem notunun en az (2), birinci dönem notu etkisiz ise ikinci dönem notunun en az (3) olması gerekir.Başarı gösteremeyen öğrenciler, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar.Bu sınavda en az iki (2) alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler. Seviye belirleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfını tekrar edebilirler.

Hazırlık sınıfını tekrar etmek istemeyen veya tekrar ettiği hâlde kayıtlı olduğu okulun 9 uncu sınıfına devam hakkı kazanamayan öğrencilerin diğer okullara kayıtları, Millî EğitimBakanlığı Orta ÖğretimKurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yaş kaydına bakılmaksızın yapılır.

Hazırlık sınıfında derslerin yıl sonu notları, diploma notunun belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Bu okulların 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için;

a)Yıl sonu başarı ortalamasının en az 2.50,

b)10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda bölüm derslerinden başarısız ders veya dersleri olanların ayrıca bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.00

olması gerekir.

Staj Çalışması
Madde 18- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında (Anadolu imam-hatip liseleri hariç);

a)Anadolu teknik lisesi öğrencileri en az 300 saat,

b)Anadolu meslek lisesi öğrencileri en az 160 saat

staj çalışması yapmak zorundadırlar. Staj çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere staj çalışmalarını tamamlayıncaya kadar diploma düzenlenmez.

3308 sayılı kanun hükümlerine göre işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler staj çalışmasından muaf tutulurlar.

Anadolu Teknik Lisesi Öğrencilerine Anadolu Meslek Lisesi Diploması Düzenlenmesi
Madde 19- Sorumlu dersi olmaksızın 12 nci sınıfa geçen ve 160 saatlik staj çalışmasını tamamlayanAnadolu teknik lisesi öğrencileri Anadolu meslek lisesi diploması almaya hak kazanır.Anadolu meslek lisesinde aynı bölümü bulunmayanAnadolu teknik liselerinin 11 inci sınıfından ayrılarak Anadolu meslek lisesi diploması almak isteyenler için düzenlenecek diplomaların bölüm hanesine Bakanlıkça belirlenen meslek bölümü yazılır. Bu öğrencilerden, isteyenlerin diplomaları öğrenci oldukları okul müdürlüğünce düzenlenir ve öğrenim belgesiyle birlikte verilir. 12 nci sınıfa devam etmek isteyenlerin diplomaları geri alınarak yeniden okullara kayıtları yapılır.Bu öğrenciler, daha önce yapmış oldukları 160 saatlik staj çalışmalarını 300 saate tamamlarlar.

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları ve Hazırlık Sınıfı Programları ile İlgili Esaslar

ÖğretimProgramları
Madde 20- Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Matematik ve fen dersleri ile Bakanlıkça uygun görülen meslek derslerinin öğretimi yabancı dille yapılır.Ancak bu dersleri yabancı dille okutacak öğretmen bulunmaması durumunda bu derslerin öğretimi Türkçe olarak yapılır.

Hazırlık Sınıfı Programı ile İlgili Esaslar
Madde 21- Hazırlık sınıfı programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Öğrenciler; öğrendikleri yabancı dilde dinleme, anlama (söyleneni anlama); okuma, anlama (okuma ve okuduğunu anlama); konuşma ve yazma (duygu ve düşüncelerini sözlü-yazılı olarak ifade etme) becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen hedeflere uygun olarak hazırlanır.

b) Yabancı dil derslerinde dinleme, anlama (söyleneni anlama); okuma, anlama (okuma ve okuduğunu anlama); konuşma ve yazma (duygu ve düşüncelerini sözlü-yazılı olarak ifade etme) becerilerinin öğrenciye kazandırılması için ders saatlerinin belirlenmesi, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince yapılır.

c) Türkçe’nin kurallarına uygun olarak öğretilmesi amacıyla Türkçe öğretim programlarındaki dil bilgisi konularına ağırlık verilir.

d) Okutulacak dersler ve haftalık ders saatleri sayısı, ders dağıtım çizelgesinde gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı
Madde 22- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen bulunduğu takdirde, zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçilecek bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir.Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim ve öğretim niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar.

a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasında koordinasyonu sağlar.

b)Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar.Öğretim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır.Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 24-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 24/02/1994 tarihli ve 21859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî EğitimBakanlığına Bağlı Bazı DerslerinÖğretimini Yabancı Dille Yapan Anadolu Meslekî ve TeknikOrtaöğretimKurumları Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 25- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yıl sonu başarı ortalaması ile ilgili sınıf geçmeye ilişkin hükümler 2000-2001 öğretim yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerden başlamak üzere kademeli olarak, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini MillîEğitimBakanı yürütür.

Öğreten Öğretmen ile
AutoCAD Eğitim Videoları

İnşaat firmalarının reklamları kabul edilir.
Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
İltest Yapı Araştırma
Protest Yapı Araştırma ve Test Merkezi
İzomet Web Sitesine gitmek için tıklayınız.
Potansiyel İnşaat Web Sitesine gitmek için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız. Yenı Levent İzo. Web sitesine gitmek için tıklayınız
Mobilyalarınız için hırdavat malzemeleri alacaksanız bize uğrayın.
Yalıtımla ilgili bilgi almak için tıklayınız.
AYIN ÖĞRENCİLERİ
BURSABURSA
GÜNÜN SÖZÜ

Bize Ulaşmak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hattı ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanına (Bölümüne) Aittir.
İnşaat Teknolojisi Web Takımı